Impact of fragmentation on biogas production from plant biomass
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
Publication date: 2015-04-09
 
Acta Agroph. 2015, 22(2), 139–149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pre-treatment of raw materials is a necessary procedure to improve biogas production in anaerobic process. The aim of this study was to determine the effect of mechanical pre-treatment on the quantity and quality of biogas of methane fermentation process. The experimental material consisted of energy grasses: Miscanthus giganteus and Phalaris arundinacea L., of two different ranges of chaff length: 0.5-3 mm and 4-8 mm. The success of the experiment indicates that mechanical fragmentation has a significant positive effect on the anaerobic digestion process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu
biogaz, obróbka wstępna, fermentacja metanowa, ligninoceluloza
Obróbka wstępna surowców wykorzystywanych, jako substrat w instalacjach biogazowni rolniczych jest niezbędnym zabiegiem pozwalającym na szybszy i sprawniejszy przebieg procesu fermentacji metanowej. Celem pracy było określenie wpływu mechanicznej obróbki wstępnej na ilość i jakość biogazu w procesie fermentacji metanowej. Materiał do badań stanowiły trawy energetyczne: miskant olbrzymi i mozga trzcinowata o dwóch zróżnicowanych przedziałach długości sieczki: 0,5-3 mm, 4-8 mm. Pomyślny przebieg eksperymentu wskazuje, że mechaniczne rozdrobnienie ma istotny wpływ na proces fermentacji metanowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125