Effect of aluminium stress on geometric and energetic character of roots derived from nitrogen adsorption
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 561-568
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Spring barley (Ars) and two wheat varieties (Henika – sensitive and Inia – resistant) of various tolerance to aluminum stress, were studied. The plants were stressed with different Al concentrations at two growth stages – shooting and tillering. The plants were grown in nutrient solution at pH = 7 and pH = 4 (noAl) and pH = 4 + 20 mg dm3 aluminium (AlCl3). Nitrogen adsorption isotherms were measured for the roots of the plants. From the isotherms, surface areas and surface energetic parameters were calculated using Brunauer, Emmett and Teller (BET) theory. Under Al stress the root surface area increased and the average adsorption energy decreased. The most intensive changes were noted for spring barley in tillering stage. Similar tendencies were derived previously from water vapour adsorption method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stresu glinowego na geometryczny i energetyczny charakter korzeni roślin, badany metodą adsorpcji azotu
materiał korzeniowy, glin, pH, powierzchnia właściwa, energia adsorpcji azotu
Jęczmień jary Ars oraz dwie pszenice o zróżnicowanej tolerancyjności na glin Henika (wrażliwa) i Inia (odporna), poddano stresowi glinowemu w dwóch fazach rozwoju, w fazie krzewienia i w fazie strzelania w źdźbło. Wzrost roślin odbywał się w kulturach wodnych, przy pH = 7 ( kontrola) i pH = 4 (bez glinu) oraz pH = 4 +20 mgdm3 glinu. Glin dodawano do pożywki w formie AlCl3. Na otrzymanym materiale korzeniowym przeprowadzono pomiary powierzchni i jej charakterystyk energetycznych w oparciu o teorię adsorpcji Brunauera, Emmeta i Tellera (BET), wykorzystując jako adsorbat azot. Glin powodował wzrost powierzchni właściwej badanych korzeni, przy jednoczesnym spadku energii adsorpcji. Największe zmiany (pod wpływem toksyczności glinu) badanych wielkości fizykochemicznych i to zarówno w stosunku do korzeni jęczmienia rosnących w warunkach kontrolnych, jak i w stosunku do badanych odmian pszenicy oraz różnych faz rozwoju, zaobserwowano u jęczmienia jarego w fazie krzewienia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top