Effect of adjuvants and reduced doses of pesticides on nutrient composition of spring barley grain
 
More details
Hide details
1
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Science ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 345-357
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field experiment with spring barley was conducted in 2007-2009 at the Experimental Farm Czesławice (central part of Lublin region) on lessive soil developed from loess (2nd bonitation class). The research included 3 doses of herbicides, fungicides and a retardant (100%, 75%, 50%) as well as the type of adjuvant applied (superficially active, oil, mineral). Control objects without adjuvant were also taken into consideration. The object of the experiment was the content of nutrient in the grain (protein, fat, fibre, ash extract, N-free extract), protein yield and correlation between chosen elements of the grain and the occurrence of agrophages. It was proved that the reduction of pesticide doses by 50% caused a considerable decrease of the protein, fat and fibre in spring barley grain as compared with the 75% dose and with the maximum dose. Thanks to the addition of adjuvants (especially oil adjuvant) to the spraying liquid the reduction of pesticides doses by 25% did not cause deterioration of grain quality. Further reduction (by 50%) of pesticide doses, in spite of interaction with adjuvants, had a negative effect on the content of the analysed nutrients in the grain. The above situation resulted from increased proportion of agrophages in barley canopy (especially air-dry weight of weeds and fungal diseases of culm base). Among the tested adjuvants, irrespective of the pesticide doses, the oil adjuvant Atpolan 80 EC had the greatest effect on the modification of beneficial nutrient composition of barley grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ adiuwantów oraz zredukowanych dawek środków ochrony roślin na skład pokarmowy ziarna jęczmienia jarego
jęczmień jary, adiuwanty, zredukowane dawki pestycydów, zawartość składników pokarmowych
Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2007-2009 w GD Czesławice (środkowa Lubelszczyzna) na glebie płowej wytworzonej z lessu (II klasa bonitacyjna). W badaniach uwzględ-niono 3 dawki herbicydów, antywylegacza i fungicydów (100%, 75%, 50%) oraz rodzaj adiuwanta (olejowy, powierzchniowo-czynny, mineralny). Obiekt kontrolny stanowiły poletka bez adiuwanta. Oceniano zawartość składników pokarmowych w ziarnie (białko, tłuszcz, włókno, popiół, substancje BAW), plon białka oraz korelację pomiędzy wybranymi składnikami ziarna a występowaniem agrofagów. Dowiedziono, że redukcja dawek pestycydów o 50% powodowała zmniejszenie zawartości białka, tłuszczu i włókna w ziarnie jęczmienia jarego, w porównaniu z dawkami 75% oraz dawkami maksymalnymi. Dzięki dodatkowi adiuwantów (zwłaszcza olejowego) do cieczy opry-skowej, redukcja dawek pestycydów o 25% nie powodowała pogorszenia jakości ziarna jęczmienia. Zastosowanie zredukowanych o 50% dawek pestycydów w połączeniu z adiuwantami wpływało negatywnie na analizowane składniki pokarmowe ziarna. Wynikało to ze zwiększonego udziału agrofagów w łanie jęczmienia (zwłaszcza powietrznie suchej masy chwastów oraz chorób podstawy źdźbła). Spośród testowanych adiuwantów, niezależnie od dawki pestycydów, największy wpływ na kształtowanie korzystnego składu pokarmowego ziarna jęczmienia posiadał adiuwant olejowy Atpolan 80 EC.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top