Correlations between NAO indexes (from jones and hurrell) and thermal also precipitation conditions in north-east Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, ul. Prawocheńskiego 21, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 133-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of presented work is to find correlation�s connection between NAO index (from Jones and from Hurrell) and thermal also precipitation conditions in north-east Poland. The meteorological data were obtained from four stations and period 1951-2000 years. The air temperature (means, max, min) and precipitation (sum and number from interval ł0.1; ł1.0; ł10.0) were analyzed. The most winter NAO indexes corresponded with annual indexes from periods 1951-2000 years. Analysis proved that circulation�s fluctuations described all air temperature parameters very well, especially during winter periods from December to March. Meanwhile precipitation not reveal so strong correlation wit dominant positive or negative NAO phase. Comparing Jones and Hurrell indexes (in cases they were over 1.5 of standard deviation) stated that Hurrell's NAO index pointed air temperature higher than Jones's ones at the all stations. The sum of precipitation showed lower value during positive phase characterized by Jones's indexes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Związki korelacyjne między wskaźnikami NAO według Jonesa i Hurrella a warunkami termicznymi i opadowymi dla Polski północno-wschodniej
Oscylacja Północnego Atlantyku, temperatura powietrza, opady atmosferyczne, Polska północno-wschodnia
Celem niniejszej pracy była zaakcentowanie związków korelacyjnych zachodzących między liczbową postacią wskaźnika NAO wg Jonesa oraz Hurrella a warunkami termicznymi i opadowymi dla Polski północno - wschodniej. Podstawę obliczeń poszczególnych wielkości meteorologicznych stanowiły dane dobowe za okres 1951-2000 pochodzące z czterech stacji. Zanalizowano temperaturę powietrza (śr, max, min) oraz opady atmosferyczne (sumy i liczba dni w przedziale 0,1; ł1,0; ł10,0). W latach 1951-2000 większość zimowych indeksów NAO naśladowała przebieg wielkości rocznych. Analiza dowiodła ścisłych związków między zmianami cyrkulacyjnymi i rozpatrywanymi parametrami termicznymi, zwłaszcza w okresie od grudnia do marca. Wysokość opadów nie ujawniła tak silnych korelacji z pozytywną lub negatywną fazą NAO. Porównanie indeksów z lat o odchyleniu standardowym ł1,5 wyróżniło wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku, wyrażonej indeksem Hurrella na termikę wybranych stacji jako ocieplający, w stosunku do wartości uzyskanych metodą Jonesa. Sumy opadów atmosferycznych w czasie fazy dodatniej (wg Hurrella) charakteryzowały się mniejszymi wartościami w poszczególnych punktach obserwacyjnych w porównaniu do indeksu Jonesa, a fazy ujemne pokrywały się ze wzrostem sum opadów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top