Dynamics of dry matter accumulation and yielding of thermoneutral and non-thermoneutral varieties of blue lupine in dependence on sowing date
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 137-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies were conducted at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute in Grabow, during the years 2004-2006. The experiment was established by the split-plot– plit-block method at 4 replications on a soil of the very good rye complex, class IIIa. The first order factor were blue lupine varieties: thermoneutral – Sonet and Graf, and non-thermoneutral – Wersal and Boruta. The second order factor were sowing dates: I – very early (beginning of April), II – two weeks after the first date, and III – four weeks after the first date. The aim of the study was the estimation of dynamics of plant growth, development and yielding of thermo- and non-thermoneutral blue lupine varieties in dependence on sowing date. Distinct differences were found in the response of studied varieties to sowing date and weather course in the research years. Delay of sowing date caused greater increase of vegetative organs of blue lupine and considerable decrease of generative organs mass. It concerned most of the non-thermoneutral lupine varieties, since thermoneutral varieties changed the rate of mass accumulation only in a small degree. In the years which were characterized with average, for our country, weather conditions in the spring time, delay of sowing date caused a big decrease of non-thermoneutral varieties seed yield and considerably lower – of the thermoneutral ones. Considerable decrease of temperature in April or at the beginning of May caused vernalization of seedlings which were grown from seeds sowed also at later dates, therefore the response of both types of varieties to the sowing date was similar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika gromadzenia suchej masy przez termoneutralne i nietermoneutralne odmiany łubinu wąskolistnego w zależności od terminu siewu
łubin wąskolistny, termin siewu, odmiany termoneutralne, odmiany nietermoneutralne, plonowanie
. Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, w latach 2004-2006. Doświadczenie założono metodą równoważnych podbloków (split-plot – split-block), w czterech powtórzeniach na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego klasy IIIa. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany łubinu wąskolistnego: termoneutralne – Sonet i Graf oraz nietermoneutralne – Wersal i Boruta, a czynnikiem drugiego rzędu terminy siewu: I – bardzo wczesny (początek kwietnia), II – dwa tygodnie po pierwszym terminie i III – cztery tygodnie po pierwszym terminie. Celem podjętych badań było określenie dynamiki wzrostu, rozwoju i plonowania termo- i nietermoneutralnych odmian łubinu wąskolistnego w zależności od terminu siewu. Stwierdzono wyraźne różnice w reakcji badanych odmian na termin siewu i przebieg warunków pogodowych w latach badań. Opóźnianie terminu siewu powodowało zwiększony przyrost masy wegetatywnych organów łubinu wąskolistnego i znaczne zmniejszenie masy organów generatywnych. Dotyczyło to przede wszystkim nietermoneutralnych odmian łubinu, bowiem odmiany termoneutralne tylko w niewielkim stopniu zmieniały tempo gromadzenia masy. W latach charakteryzujących się przeciętnymi dla naszego kraju warunkami pogodowymi w okresie wiosennym opóźnianie terminu siewu powodowało dużą zniżkę plonu nasion odmian nietermoneutralnych i znacznie mniejszą odmian termoneutralnych. Znaczne obniżenie temperatury w kwietniu lub na początku maja powodowało jarowizację siewek wyrosłych z nasion wysianych także w terminach późniejszych, dlatego reakcja obydwu typów odmian na termin siewu była podobna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top