Determination of selected features of seeds of crop plants by identification of parameters of models of water absorption kinetics by use of logistic function and Chapman equation
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2017-02-21
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(1), 63-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was the modelling of the water absorption process for seeds of selected crop plants. A logistic curve and Chapman’s equation were used for the mathematical description of the first and second phases of the process prior to germination. Parameters characterizing the kinetics of the process of the water absorption, resulting from the properties of these functions and related to important parameters of tested seeds were determined. The highest MWR coefficient (coefficient of the maximum water absorption rate at the inflection point of the logistic curve) was observed for radish seeds (39.61⋅10–3 kg H2O kg– 1 d.m. h–1) and beet seeds (69.16⋅10–3 kg H2O kg– 1 d.m. h–1), whereas the lowest MWR was obtained for broad bean seeds (5.35⋅10–3 kg H2O kg– 1 d.m. h–1) and bean seeds (7.07⋅10–3 kg H2O kg– 1 d.m. h–1)
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczenie wybranych cech nasion roślin uprawnych poprzez identyfikację parametrów modeli kinetyki absorpcji wody funkcją logistyczną oraz równaniem Chapmana
nasiona, pobieranie wody, funkcja logistyczna, równanie Chapmana
Celem pracy było modelowanie procesu pobierania wody przez nasiona wybranych roślin uprawnych. Opis matematyczny funkcją logistyczną oraz równaniem Chapmana przeprowadzono dla pierwszej i drugiej fazy procesu poprzedzających kiełkowanie. Wyznaczono parametry charakteryzujące proces kinetyki pobierania wody wynikające z właściwości tych funkcji, związanych z ważnymi parametrami charakteryzującymi badane nasiona. Współczynnik MWR (maksymalnej szybkości pobierania wody w punkcie przegięcia krzywej logistycznej) osiągnął największą wartość dla rzodkiewki (39,61⋅10–3 kg wody⋅kg–1s. m⋅h–1) i buraka (69,16⋅10–3 kg wody⋅kg–1 s.m⋅h–1), najniższą zaś dla bobiku (5,35⋅10–3 kg wody⋅kg–1 s.m⋅h–1) i fasoli (7,07⋅10–3 kg wody⋅kg–1 s.m⋅h–1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top