Contents of heavy metals as a criterion for cucumber quality assessment
 
More details
Hide details
1
1Department of Agricultural and Environmental Chemistry, Agricultural University, Akademicka 15, 20-950 Lublin
2
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 273–285
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In an environmental study carried out in the Lublin region in 2001-2003 cucumber quality was assessed based on the contents of heavy metals (Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, As, Hg). Some interdependencies between these metals and some soil or plant properties were evaluated. Heavy metals in soil and plant were indicated with the ASA method. No significant influence of the plantation location in the Lublin region on the contents of heavy metals in cucumber was found. Contents of zinc and cadmium in cucumber depended most on some soil properties, contents of mercury, copper and lead – less, and nickel and arsenic – in the least degree. Contents of copper, cadmium and zinc in cucumber depended on indicated elements in the greatest degree, contents of mercury and nickel – less, and arsenic and lead – the least. Average contents of heavy metals in cucumber (0.013 mg Pb, 0.007 mg Cd, 0.141 mg Ni, 1.84 mg Zn, 0.336 mg Cu, 0.005 mg As and 0.8∙10-4 mg Hg per kilogram of fresh matter) indicates it was low and it did not exceed the norms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość metali ciężkich jako kryterium oceny jakości ogórka
ogórek, jakość, zawartość metali ciężkich
W badaniach środowiskowych przeprowadzonych na Lubelszczyźnie w latach 2001-2003 oceniano jakość owoców ogórka na podstawie zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, As, Hg) oraz obliczano zależności występujące pomiędzy tymi metalami a niektórymi właściwościami gleby lub rośliny. Metale ciężkie w materiale roślinnym i glebowym oznaczano metodą ASA. Nie stwierdzono istotnego wpływu rejonu uprawy na zawartość tych metali w owocach ogórka. Najbardziej od zespołu niektórych właściwości gleby była zależna w ogórku zawartość cynku i kadmu, mniej – rtęci, miedzi i ołowiu, a najmniej – niklu i arsenu. W owocach ogórka najbardziej od pozostałych oznaczanych pierwiastków zależna była zawartość miedzi, kadmu i cynku, mniej – niklu i rtęci, a najmniej – arsenu i ołowiu. Średnia zawartość metali ciężkich w owocach ogórka (0,013 mg Pb, 0,007 mg Cd, 0,141 mg Ni, 1,843 mg Zn, 0,336 mg Cu, 0,005 mg As, 0,81∙10-4 mg Hg kg-1 ś.m.) wskazuje, że była ona niewielka i nie przekraczała norm przewidzianych dla tego produktu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125