Content of selected elements in biomass of several species of energy plants
 
More details
Hide details
1
1Chair of Detail Cultivation of Plants, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
2National Chemistry-Agriculture Station, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 287-292
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The material for the study was the biomass of four perennial species of energy plants (sugar miscanthus, giant miscanthus, Virginia mallow, coppiced willow) from an experiment in which the growth, development and yielding of the species were compared under the agroecological conditions of the Experimental Farm of the University of Agriculture, Lublin, at Felin. With relation to the Virginia mallow samples for the tests were also taken from an experiment involving two levels of nitrogen (100 and 200 kg ha-1 N) and phosphorus fertilization (90 and 120 kg ha-1 P2O5), as well as potassium fertilization in the form of KCl or K2SO4 (100 kg ha-1 K2O). At the Regional Chemistry-Agriculture Station in Warsaw the plant material samples were used to determine the content of crude ash, N, P, K, Mg, Ca, Na, S and Cl. Among the species tested, sugar miscanthus had the highest content of crude ash, while giant miscanthus was characterized by a low content of Cl, Ca and K. Biomass of Virginia mallow was notable for its highest content of K, Ca and Cl, and the lowest content of N and P. Compared to the other species, the two willow clones tested (1047, 1054) were characterized by the lowest content of crude ash and the highest content of nitrogen and phosphorus. The levels of N and P fertilization did not have any signifi-cant effect on the content of the determined elements, while the application of potassium sulphate, in comparison to potassium chloride, caused a decrease in the content of N, Mg, Ca and Cl in the bio-mass of Virginia mallow.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość wybranych pierwiastków w biomasie kilku gatunków roślin energetycznych
pierwiastki, miskanty, ślazowiec pensylwański, wierzba konopianka
Materiałem badań była biomasa czterech wieloletnich gatunków roślin energetycznych (miskant cukrowy, miskant olbrzymi, ślazowiec pensylwański, wierzba konopianka) pochodząca z eksperymentu, w którym porównywano wzrost, rozwój i plonowanie tych gatunków w agroekologicznych warunkach GD Felin Akademii Rolniczej w Lublinie. W odniesieniu do ślazowca pensylwańskiego do badań pobrano również próby pochodzące z doświadczenia uwzględniającego dwa poziomy nawożenia azotem (100 i 200 kg•ha-1 N) i fosforem (90 i 120 kg•ha-1 P2O5) oraz nawożenie potasem w postaci KCl lub K2SO4 (100 kg•ha-1 K2O). W Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie w pobranych próbach materiału roślinnego oznaczono zawartość popiołu surowego, N, P, K, Mg, Ca, Na, S i Cl. Spośród badanych gatunków miskant cukrowy zawierał najwięcej popiołu, zaś miskant olbrzymi charakteryzował się małą zawartością chloru, wapnia i potasu. Biomasa ślazowca pensylwańskiego wyróżniała się najwyższą zawartością potasu, wapnia i chloru, natomiast najmniejszym udziałem azotu i fosforu. Na tle pozostałych gatunków dwa badane klony wierzby (1047, 1054) odznaczały się najniższą zawartością popiołu surowego przy najwyższym udziale azotu i fosforu. Poziomy nawożenia azotem i fosforem nie wpływały istotnie na zawartość oznaczanych składni-ków, zaś zastosowanie siarczanu potasu w porównaniu z chlorkiem potasu spowodowało zmniejszenie zawartości w ślazowcu pensylwańskim azotu, magnezu, wapnia i chloru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top