Contents and uptake of phosphorus, potassium and magnesium by cocksfoot grass in relation to meteorological conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences, ul. Akademicka 15, 20- 950 Lublin
2
Department of Agrometeorology, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20- 950 Lublin
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 587–600
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of results gathered from a field experiment, the dependence of contents and uptake of phosphorus, potassium, magnesium by cocksfoot grass on meteorological conditions was established. The dependence was assessed using correlation coefficients, multiple correlation coefficients, determination coefficients, significance level and multiple regression equations. It was established that contents of phosphorus, potassium, magnesium and uptake of these elements significantly depends, although to a rela-tively small extent, on some meteorological elements (air relative humidity, cloud cover, soil temperature, air temperature) in the area of experiment. The proposed multiple regression equations, with the choice of the best subset of independent variables, enable to calculate changes in contents and absorption of P, K an Mg by cocksfoot grass depending on some meteorological elements. Further research on chemical composition of crop plants depending on meteorological elements is recommended.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość i pobranie fosforu, potasu oraz magnezu przez kupkówkę pospolitą w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych
zawartość, pobranie P, Mg, kupkówka pospolita, warunki meteorologiczne
Na podstawie wyników zebranych ze ścisłego doświadczenia polowego określono zależność zawartości oraz pobrania fosforu, potasu i magnezu przez kupkówkę pospolitą od przebiegu warunków meteorologicznych. Zależność tę oceniano na podstawie obliczonych współczynników korelacji, współczynników korelacji wielokrotnej, determinacji, poziomu istotności i równań regresji wielokrotnej. Stwierdzono, że: zawartość fosforu, potasu i magnezu w runi oraz korzeniach kupkówki pospolitej oraz pobranie tych składników przez tę roślinę zależało w istotnym, lecz stosunkowo niewielkim, stopniu od przebiegu niektórych elementów meteorologicznych (wilgotność względna powietrza, zachmurzenie, temperatura gleby, temperatura powietrza) w rejonie doświadczenia. Zaproponowane równania regresji wielokrotnej, z wyborem najlepszego podzbioru zmiennych niezależnych, umożliwiają wyliczenie zmian zawartości i pobrania P, K i Mg przez kupkówkę pospolitą w zależności od przebiegu niektórych elementów meteorologicznych. Wskazane jest kontynuowanie badań dotyczących m.in. składu chemicznego roślin uprawnych w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125