Characterisation of atmospheric precipitation of Iława and Chełmińsko-Dobrzyńskie Lake Districts in the years 1951-2000
 
More details
Hide details
1
Faculty of Meteorology and Climatology, University of Warmia-Mazury ul. Plac Łódzki 1, 10-727 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 575-585
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents selected characteristics of atmospheric precipitation in the Iława and Dobrzyńsko-Chełmińskie Lake Districts determined on the basis of data from four stations of IMGW (Institute of Mete-orology and Water Management) – Prabuty, Biskupiec on Osa, Brodnica and Lubawa. The study covered a period of 50 years (1951-2000). The analyses were made with the use of a 30-year moving sample. Critical values of monthly and seasonal sums of precipitations for various levels of probability were calculated from the gamma distribution, and then their trends were determined. Also, probability of occurrence of precipitation anomalies was calculated. The probability of occurrence of precipitations below the lower limit of the norm at all the stations displayed a significant increasing trend in August and in July, however the probability of occurrence of precipitations exceeding the upper limit of the norm generally displayed signifi-cant decreasing trends at all stations in July and August, in the summer season and in the year period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka warunków opadowych Pojezierza Iławskiego i Chełmińsko-Dobrzyńskiego w latach 1951-2000
opady atmosferyczne, północno-wschodnia Polska
W pracy przedstawiono wybrane charakterystyki opadów atmosferycznych Pojezierzy Iławskiego i Dobrzyńsko-Chełmińskiego wykonane na podstawie danych pochodzących z czterech stacji i posterunków meteorologicznych IMGW (Prabuty, Biskupiec n/Osą, Brodnica, Lubawa). Badaniami objęto okres 50-letni (1951-2000). Analizy dokonano z zastosowaniem 30-letniej próby kroczącej. Wartości krytyczne miesięcznych i sezonowych sum opadów dla różnych wartości prawdopo-dobieństwa wyliczono z rozkładu gamma, a następnie wyznaczono ich trendy. Obliczono również prawdopodobieństwo wystąpienia anomalii opadowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów poniżej dolnej granicy normy wykazywało we wszystkich badanych stacjach istotny trend rosnący w sierpniu i w lipcu, natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia opadów przekraczających górną granicę normy wykazywało na ogół istotne tendencje malejące we wszystkich badanych stacjach w lipcu i w sierpniu, w półroczu letnim oraz roku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top