Content of selected macro and microelements in composted biodegradable municipal wastes
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(3), 527-538
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted to determine the effect of composting process of mainly municipal waste sub-group, which in the waste catalogue is marked with code 20 02 (wastes from gardens and parks), with various supplements (starch, edible oil and urea), on the content of total and water soluble forms of selected macro (Mg, Ca, Na, K and P) and microelements (Zn, Cu, Mn and Fe), which may provide a basis for an assessment of the fertiliser value of the composted biomass. By assumption, the level and composition of the supplements, in view of “chemically pure” practices, was supposed to positively modify the composting process. The biomass for composting was prepared from the following organic waste materials (20 02 01); fresh cuts of deciduous  trees (10.18% share in the biomass); sown cuts of deciduous trees (33.69% share in the biomass); grass (23.12% share in the biomass), waste (02 03 03) from ersatz coffee production (21.94% share in the biomass) and plant waste (02 03 82) from tobacco industry (10.96% share in the biomass). The experiment comprised the following variants in two replications: K1 – “heating” composts without any supplements (control); K2 – “heating compost + starch (food product); K3 “heating compost” + edible oil; K4 – “heating compost” + urea (chemically pure). The supplement of starch, edible oil or urea constituted 5% in relation to fresh mass of the heating compost. Under conditions of discussed experiment, the composting process of biodegradable materials led to an increase in total forms of analysed macro and microelements. The assessed content of water soluble forms of magnesium, calcium and phosphorus forms decreased, whereas the content of potassium and sodium increased in the control compost with a supplement of starch and edible oil in comparison with the concentrations determined in “heating” compost. The influence of supplements applied for composting on the concentrations of water soluble forms of the analysed microelements was diversified and conditioned by the level of organic substance loss and by the chemical properties of the element. Introduction of a 5% urea admixture to the composted biomass caused an increase in water soluble forms of all investigated elements, except magnesium content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość wybranych makro i mikroelementów w przekompostowanych komunalnych odpadach biodegradowalnych
kompost, odpady biodegradowalne, makroelementy, mikroelementy
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu procesu kompostowania, głównie podgrupy odpadów komunalnych oznaczonych w katalogu odpadów kodem 20 02 (odpady z ogrodów i parków), z różnymi dodatkami (skrobia, olej jadalny, mocznik) na zawartość form ogólnych i rozpuszczalnych w wodzie wybranych makro (Mg, Ca, Na, K, P) i mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe), co może stanowić podstawę oceny wartości nawozowej przekompostowanej biomasy. Z założenia poziom oraz skład dodatków, z punktu widzenia praktyki „czystych chemicznie”, miał pozytywnie modyfikować proces kompostowania. Biomasę do kompostowania przygotowano z następujących organicznych materiałów odpadowych (20 02 01); zrębki z drzew liściastych (udział w biomasie 43,87%); trawa (udział w biomasie 23,13%); odpad (02 03 03) z produkcji kawy zbożowej (udział w biomasie 21,94%) oraz odpad (02 03 82) roślinny z przemysłu tytoniowego (udział w biomasie 10,96%). Eksperyment obejmował następujące warianty prowadzone w dwóch powtórzeniach: K1 – kompost „grzejny” bez dodatków (obiekt kontrolny); K2 – kompost „grzejny” + skrobia (produkt spożywczy); K3 – kompost „grzejny” + olej jadalny; K4 – kompost „grzejny” + mocznik (czysty chemicznie). Dodatek skrobi, oleju jadalnego lub mocznika stanowił 5% w stosunku do świeżej masy kompostu „grzejnego” o. W warunkach przeprowadzonych badań proces kompostowania odpadów biodegradowalnych prowadził do zwiększenia zawartości ogólnych form badanych makro i mikroelementów. W kompoście kontrolnym, z dodatkiem skrobi oraz oleju jadalnego oznaczone zawartości form rozpuszczalnych w wodzie magnezu, wapnia i fosforu zmniejszyły się a potasu i sodu zwiększyły się w porównaniu do zawartości oznaczonej w kompoście ”grzejnym”. Wpływ zastosowanych dodatków do kompostowania na zawartość form rozpuszczalnych w wodzie badanych mikroelementów był zróżnicowany, uwarunkowany poziomem ubytku substancji organicznej oraz właściwościami chemicznymi pierwiastka. Wprowadzenie 5% dodatku mocznika do kompostowanej biomasy spowodowało zwiększenie zawartości form rozpuszczalnych w wodzie wszystkich badanych pierwiastków, oprócz zawartości magnezu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top