Content of macroelements in index part of broccoli in relation to cultivation method and spacing
 
More details
Hide details
1
Department of Vegetable and Medicinal Plants, University of Agriculture in Krakow Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Poland
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(2), 295-314
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Broccoli is a vegetable with systematically growing economical importance in Poland. This species is valued by the consumer due to its taste and health promoting effects. Yield and head quality of broccoli depend on the elements supply during the vegetation season. The results concerning the status of nutrition of broccoli plants with macroelements are presented on the basis on their content analysed in the index parts in two phases of growth. The analysis depended on the method of cultivation (seeds sown directly to the soil or seedlings) and plant spacing (20, 30, 40 and 50 cm x 67.5 cm). The range of the content of macroelements in the phase of vegetative development and the phase of flower head formation was as follows (g 100 g-1 DM): NH4+ 0.11-0.80 and 0.09-0.43; NO3- 0.49-5.73 and 0.34-3.30; P 0.17-0.31and 0.24-0.41; K 2.37-5.74 and 2.22-3.09; Ca 0.92-2.27 and 0.93-2.80; Mg 0.16-0.41 and 0.20-0.44, respectively. The level of the elements studied was differentiated not only between the experimental treatments but also among the years of the experiment. The presented results permit the diagnosis of the nutrient status of broccoli in phases which determine the yield and its quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość makroelementów w części wskaźnikowej brokułu w zależności od rozstawy i metody uprawy
Brassica oleracea var. italica, azot, fosfor, potas, magnez, wapń, nerw główny liścia
Brokuł jest warzywem, którego znaczenie gospodarcze w Polsce systematycznie rośnie. Jest ceniony przez konsumentów za walory smakowe i zdrowotne. Wielkość plonu i jakość róży brokułu zależą bezpośrednio od zaopatrzenia roślin w pierwiastki w ciągu sezonu wegetacyjnego. Przedstawiono wyniki stanu odżywienia makroelementami roślin brokułu, na podstawie ich zawartości analizowanej w częściach wskaźnikowych (nerw główny liścia), w dwóch fazach rozwoju. Analizę uzależniono od dwóch czynników agrotechnicznych: metody uprawy (siew wprost do gruntu i rozsada) oraz rozstawy roślin (20, 30, 40 i 50 cm x 67,5 cm). W prezentowanej pracy zakres zawartości badanych składników wyniósł kolejno w fazie wzrostu wegetatywnego i fazie wiązania róż (g·(100 g)-1 s.m.): NH4+ 0,11-0,80 i 0,09-0,43; NO3- 0,49-5,73 i 0,34-3,30; P 0,17-0,31 i 0,24-0,41; K 2,37-5,74 i 2,22-3,09; Ca 0,92-2,27 i 0,93-2,80; Mg 0,16-0,41 oraz 0,20-0,44. Poziom analizowanych makroelementów był zróżnicowany nie tylko pomiędzy obiektami doświadczenia, ale również pomiędzy latami badań. Prezentowane dane pozwalają na diagnozę stanu odżywienia brokułu w fazach determinujących wielkość i jakość plonu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top