Relationship between yielding of pea (Pisum sativum L.) and meteorological factors at se-lected experimental stations in northern and eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Warmia and Mazury, ul. Plac Łódzki 1, 10-724 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(2), 315-328
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of the effect of meteorological factors on the yielding of pea cv. Fidelia was conducted for the period of 1986-2005. The source material concerning the yields and the weather conditions originated from three experimental and meteorological stations situated in northern and eastern Poland. In the study the method of multiple regressions was applied, with the use of linear and quadratic functions with stepwise selection of variables, and the created regression equations were evaluated by means of the coefficient of determination R2, adjusted R2adjand the Cross Validation procedure – R2pred, as well as the F-Snedecor test. In the years of the study notable variation was observed in the weather factors in the individual stages of growth of pea, which had a significant effect on the times of their beginning, on the duration of the growth stages, and on the level of yields. The effect of the meteorological factors studied, i.e. solar radiation, air temperature and atmospheric precipitations on the yielding of the pea cultivar was related to the location of the station, stage of advancement of vegetation, and on the set of variables adopted for the analyses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność plonowania grochu siewnego (Pisum sativum L.) od czynników meteorolo-gicznych w wybranych stacjach doświadczalnych Polski północnej i wschodniej
czynniki meteorologiczne, Groch siewny, Plon, Polska północna i wschodnia
 Analizę wpływu czynników meteorologicznych na plonowanie grochu siewnego odmiany Fidelia prowadzono dla wielolecia 1986-2005. Materiał źródłowy dotyczący plonowania i warunków pogodowych pochodził z trzech stacji doświadczalnych i meteorologicznych, zlokalizowanych w północnej i wschodniej Polsce. W badaniach zastosowano metodę regresji wielokrotnej z użyciem funkcji liniowej i kwadratowej z krokowym wyborem zmiennych, a utworzone równania oceniono za pomocą współczynnika determinacji R2, poprawionego R2adji procedury Cross Validation – R2pred oraz testu F-Snedecora. W latach badań obserwowano wyraźne zróżnicowanie czynników pogodowych w poszczególnych okresach rozwoju grochu siewnego, co miało znaczący wpływ na terminy ich rozpoczęcia, długość okresów międzyfazowych oraz wysokość plonowania. Oddziaływanie badanych czynników meteorologicznych, tj. promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na plonowanie odmiany było uzależnione od lokalizacji stacji, zaawansowania wegetacji oraz od zestawu zmiennych objaśniających przyjętych do analiz.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top