Evaluation of sodium chloride effect on growth and photosynthesis of selected barley cultivars
 
More details
Hide details
1
Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
 
Publication date: 2015-04-09
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(2), 209-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of NaCl content in Hoagland’s medium at concentration of 50, 100, 150 mmol dm-3 on growth and development of barley cv. Promyk and Suweren was studied under controlled conditions. After 28 days of growth, the gas exchange and biometric parameters were measured. Results showed that increasing concentrations of NaCl in the culture medium lead to significant inhibition of growth of leaves and of the average value of fresh and dry matter of the aboveground part and roots. It was found that the intensity of CO2 assimilation decreased with increasing NaCl concentration in medium culture. Stimulating effect of NaCl on roots length was observed at a low concentration of 50 mmol dm-3.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu chlorku sodu na wzrost i fotosyntezę siewek wybranych odmian jęczmienia jarego
jęczmień, chlorek sodu, fotosynteza, wzrost
 W warunkach laboratoryjnych określono wpływ zasolenia na wzrost i fotosyntezę  dwóch odmian jęczmienia jarego Promyk i Suweren. Badanie prowadzono w kulturach wodnych przy użyciu pożywki Hoaglanda z różnymi stężeniami chlorku sodu (NaCl): 0 – kontrola, 50, 100, 150 mmol·dm-3. Po 28 dniach wzrostu wykonano pomiary biometryczne i wymiany gazowej. Uzyskane wyniki wykazały, że wraz ze wzrostem stężenia chlorku sodu w pożywce następowało istotne hamowanie wzrostu liści, a także średniej wartości świeżej i suchej masy części nadziemnej i korzeni. Stwierdzono również obniżenie natężenia asymilacji CO₂ wraz ze wzrostem stężenia chlorku sodu. Stymulujący wpływ NaCl na długość korzeni zaobserwowano przy stężeniu 50 mmol·dm-3.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top