RESEARCH PAPER
Utilisation of laws of convection for estimation of greenhouse tomatoes transpiration
 
More details
Hide details
1
Katedra Mechanizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 93-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Transpiration of plants cultivated in greenhouses was analysed in the paper on the bases of laws, which describe natural convection utilising similarity numbers. Experimental works were carried out in greenhouse. Transpiration of growing in there tomatoes one measured utilising lisimetric method. It was found that standard correlation equations described incorrectly transpiration process. That is why other correlation equation was found (relationship among: Sherwood's, Archimedes's, Schmidt's numbers). Comparison was done between measured transpiration and calculated value of it on the base of above mentioned equation. In graphic way has been shown relation between mass penetration coefficient and measured values of microclimate parameters inside of greenhouse. It was found that to describe transpiration process there is enough to know the basic values of microclimate (humidity and environment temperature as well as leaves one).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie praw konwekcji do szacowania transpiracji pomidorów szklarniowych
konwekcja, transpiracja, pomidory
W artykule przeanalizowano transpirację roślin uprawianych w szklarniach w oparciu o prawa opisujące konwekcję naturalną z wykorzystaniem liczb podobieństwa. Badania eksperymentalne przeprowadzono w szklarni, w której transpirację pomidorów szklarniowych mierzono wykorzystując metodę lizymetryczną. Stwierdzono, że standardowe równania korelacyjne opisują nieprawidłowo proces transpiracji. Dlatego znaleziono inne równanie korelacyjne (zależności między liczbami: Sherwooda, Archimedesa, Schmidta). Dokonano porównania między transpiracją zmierzoną a obliczoną w oparciu o to równanie. Graficznie przedstawiono zależności między współczynnikiem wnikania masy a wartościami parametrów mikroklimatu wewnątrz szklarni. Stwierdzono, że do opisu procesu transpiracji wystarcza znajomość ich podstawowych wartości (wilgotność i temperatura otoczenia oraz temperatura liści).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top