Influence of pre-sowing laser stimulation of seeds on photosynthesis and transpiration intensity and on yielding of alfalfa
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, Agricultural University ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Department of Plant Diagnostics and Pathophysiology, University of Warmia-Mazury
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 345-352
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A two-factor pot experiment under strictly controlled conditions (air temperature and humidity) was carried out in vegetation hall at UWM in Olsztyn in 2004. The tested factors were alfalfa varieties: sowing (Medicago sativa L. ssp. sativa - Legend cv.) and hybrid (Medicago sativa L. ssp. sativa x ssp. falcata - Radius cv.), as well as seed stimulation using He-Ne laser light at surface power density of divergent beam in a plane of free falling: R0 (control - with no radiation), R3 and R6 mW cm(-2), applied 1, 3 and 5 times. The period of a single radiation impulse was 0.1 s. The experiment was conducted by means of complete randomization in four replications in pots of 9 dm3 capacity each. Each pot contained four plants after emergence. Soil humidity was at the level of 60-65% ppw. During the vegetation of three shoots, alfalfa plants were subjected to measurements of photosynthetic and transpiration intensity (three measurements after each cut) that were made using a portable gas analyser LI-COR 6400. The highest photosynthetic intensity was recorded in 1st alfalfa shoot of both varieties. These results significantly exceeded corresponding values for 2nd and 3rd cuts. Significantly higher photosynthetic intensities for Legend and Radius cv. were found in objects R6x3 and R6x5, as compared to the control. The highest plant transpiration occurred in the 1st, and the lowest in the 3rd cut. Dry matter efficiencies, that did not significantly differ, related to the 1st and 2nd cuts; the third cut efficiency was significantly lower, regardless of the variety. Total yield was significantly higher in objects R6x3 and R6x5 (Legend cv.), as well as R3x5, R6x1, R6x3 and R6x5 (Radius cv.). These varieties did not significantly differentiate the alfalfa dry matter yield.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przedsiewnej laserowej stymulacji nasion na intensywność fotosyntezy i transpiracji oraz plonowanie lucerny
lucerna, laser, fotosynteza, transpiracja, Plon
W hali wegetacyjnej UW-M w Olsztynie przeprowadzono, w 2004 roku dwuczynnikowe doświadczenie wazonowe, w ściśle kontrolowanych warunkach (temperatura i wilgotność powietrza). Czynnikami badanymi były gatunki lucerny: siewna (Medicago sativa L. ssp. sativa - odmiana Legend) i mieszańcowa (Medicago sativa L. ssp. sativa x ssp. falcata - odmiana Radius) oraz stymulacja nasion światłem lasera He-Ne o powierzchniowej gęstości mocy wiązki rozbieżnej w płaszczyźnie swobodnego spadania: R0 (obiekt kontrolny- bez naświetleń) oraz R3 i R6 mW cm-2, stosowana 1-, 3- i 5-krotnie. Czas pojedynczego naświetlenia wynosił 0,1 s. Eksperyment prowadzono metodą kompletnej randomizacji, w czterech powtórzeniach, w wazonach o pojemności 9 dm3. W każdym wazonie po wschodach pozostawiono po 4 rośliny. Wilgotność gleby utrzymywano na poziomie 60-65% ppw. Podczas wegetacji każdego z trzech odrostów, rośliny lucerny poddano pomiarom intensywności fotosyntezy i transpiracji (trzy pomiary w każdym pokosie), które wykonano przenośnym analizatorem gazowym LI - COR 6400. Najwyższą intensywność fotosyntezy stwierdzono w I odroście lucerny dla obydwu odmian. Wyniki te istotnie przewyższały odpowiednie z II i III pokosu. Istotnie wyższą intensywność fotosyntezy dla lucerny Legend i Radius stwierdzono w obiekcie R6x3 i R6x5, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Największa transpiracja roślin wystąpiła w I pokosie, a najmniejsza w III. Wydajności suchej masy, nie różniące się istotnie, dotyczyły I i II pokosu, natomiast wydajność trzeciego była istotnie niższa, niezależnie od gatunku. Sumaryczny plon był istotnie większy w obiektach R6x3 i R6x5 (odm. Legend) oraz w R3x5, R6x1, R6x3 i R6x5 (odm. Radius). Odmiany nie różnicowały istotnie plonu suchej masy lucerny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top