RESEARCH PAPER
Temperature of leaves as transpiration criterion of greenhouse tomatoes
 
More details
Hide details
1
Katedra Mechanizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 105-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The attempt has been undertaken in the paper to describe plant transpiration in relationship to leaves temperature. There was analysed as well mutual correlation between resistance of water vapour transfer from leaves to surrounding atmosphere and their temperature. The experimental work was carried out in the greenhouse where tomatoes were planted. Obtained results were presented in graphic form and correlations were found which described changes of transpiration and physiological resistance depending on temperature of leaves. Vital relationships were observed between transpiration of plants as well as physiological resistance value and temperature of leaves. Additionally it was proved that using minimum quantity of parameters of surrounding environment and cultivated plants, which are described by standard measuring instruments, one could approximately estimate required mass of nutrient for their root system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Temperatura liści jako miernik transpiracji pomidorów szklarniowych
temperatura liści, transpiracja, opór fizjologiczny, pomidory
W opracowaniu podjęto próbę określenia transpiracji roślin w zależności od temperatury liści. Przeanalizowano również dodatkowo wzajemną współzależność między oporem przenoszenia pary wodnej z liści do otaczającej atmosfery a ich temperaturą. Część eksperymentalną przeprowadzono w szklarni, w której uprawiano pomidory. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie graficznej i znaleziono zależności opisujące zmianę transpiracji oraz oporu fizjologicznego w zależności od temperatury liści. Stwierdzono istotne korelacje między transpiracją roślin oraz wielkością oporu fizjologicznego a temperaturą liści. Dodatkowo wykazano, że wykorzystując minimalną liczbę parametrów otaczającego środowiska oraz uprawianych roślin, określanych za pomocą standardowych przyrządów pomiarowych, można z przybliżeniem szacować wymaganą masę pożywki dla ich systemu korzeniowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top