Assessment of heavy metals pollution in the Błędowskie Swamp soils
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Soil Protection, Agriculture University in Kraków, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
2
Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
 
Publication date: 2015-04-09
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(2), 233-242
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was the estimation of the degree of heavy metal contamination of the soils of the Błędowskie Swamp and the determination of correlation between the content of organic carbon in the soils and their concentration of heavy metals. It was found that the Błędowskie swamp soils are characterised by high and highly diversified heavy metal concentration between different soil types as well as different levels of soil. On the basis of an analysis of the results obtained it can be concluded that the contents of Cd and Pb in the studied soils exceeded the allowed values for soils of protected areas (Group A), as well as for soils of agricultural lands (Group B) and, in a small part of the studied soil profiles, for soils of industrial areas, fossil sites, and transport route areas (Group C). Only in a part of the soil profiles studied the content of Cu, Cr and Ni exceeded the allowed values for soils of protected areas (Group A). Statistical analysis of the results showed that the content of most of the heavy metals in soils of Błędowskie swamp was significantly positively correlated with organic carbon content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zanieczyszczenia gleb Bagien Błędowskich metalami ciężkimi
metale ciężkie, gleby Bagien Błędowskich
Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia gleb Bagien Błędowskich metalami ciężkimi oraz określenie zależności pomiędzy zawartością węgla organicznego w tych glebach a koncentracją metali ciężkich. Stwierdzono, że gleby Bagien Błędowskich charakteryzowały się wysoką i silnie zróżnicowaną zawartością metali ciężkich pomiędzy poszczególnymi typami gleb, jak również w poszczególnych poziomach glebowych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, że zawartość Cd i Pb w badanych glebach przekraczała wartości dopuszczalne dla gleb terenów chronionych (grupa A), jak również dla gleb gruntów rolnych (grupa B) oraz w niewielkiej części badanych profili także dla gleb terenów przemysłowych, użytków kopalnych, terenów komunikacyjnych (grupa C). Zawartość Cu, Cr, i Ni tylko w części badanych profili glebowych przekraczała wartości dopuszczalne dla gleb terenów chronionych (grupa A). Analiza statystyczna otrzymanych wyników wykazała że zawartość większości badanych metali ciężkich w glebach Bagien Błędowskich była istotnie dodatnio skorelowana z zawartością węgla organicznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top