A model of mean air temperature in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology and Applied Informatics, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 73–83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Using homogenized climatological data, a mathematical model of mean tempe-rature in Poland was built. The model gives point information for any chosen period and makes possible the construction of digital maps. The main idea consists in the evaluation of Fourier coefficients describing the annual cycle of temperature as functions of geographic coordinates. The topoclimatic modifications related to the terrain features were also considered The exactness of results is better than that obtained by using classical interpolation methods. The model facilitates also the calculation of some derivative characteristics useful in agrometeorology as, for example, mean effective degree-days and dates of phenological phenomena.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model średniej temperatury powietrza w Polsce
model temperatury, cykl roczny, rozkład przestrzenny, GIS, mapy cyfrowe
Wykorzystując homogenizowane i sprowadzone do jednolitego pięćdziesięciolecia dane o temperaturze średniej w Polsce, skonstruowano model matematyczny umożli-wiający uzyskiwanie informacji punktowych dla dowolnego okresu roku, a także konstrukcję map cyfrowych. Podstawowa koncepcja polega na przedstawianiu współczynników Fouriera, opisujących cykl roczny, w funkcji współrzędnych geograficznych. Uwzględniono w pewnym stopniu także modyfikacje topoklimatyczne związane z cechami terenu. Dokładność wyników przewyższa otrzymywaną klasycznymi technikami interpolacyjnymi. Model umożliwia także łatwe uzyskiwanie wielkości pochodnych stosowanych w agrometeorologii, np. średnich sum temperatur efektywnych i dat pojawów fenologicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125