Climatic and soil-water environment indicators of dehydrated peat soils ecosystems in aspects of sustainable development
 
More details
Hide details
1
Institute of Land Reclamation and Grass Farming, Głęboka str. 29, 20-012 Lublin, Poland
 
2
Lublin Technical University, Nadbystrzycka str. 40, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 759-765
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article base on research realised on post-wetland�s peat � moorsh soils, which represent peat ecosystems of low (soil Mt Iba) and high (Mt IIcc) transformed, used as high fertilised meadows. Authors discovered, that in conditions when capillary rising from saturated layer equals water looses for evaporation, the soil moisture in root layer has constant value, independent from evapotranspiration height. That constant value can be different as a result of groundwater table depth and soil type. Presented in paper relations had been used to estimation of optimal dehydration depth. This value is diversified in dependence of evapotranspiration height and soil type. The presented relations can be also used for irrigation management of dehydrated peat ecosystems, high and low transformed, in the aspect of their sustainable development. Material included in paper can be also used as a data for calibration of mathematical models which simulate capillary rise rate as a supply factor of evapotranspiration demands, for steady state flow conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Klimatyczne i glebowo-wodne wskaźniki środowiska odwodnionych ekosystemów torfowiskowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju
torfowiska, wskaźniki środowiska, zrównoważony rozwój
Na podstawie badań przeprowadzonych na pobagiennych glebach torfowo- murszowych, reprezentujących ekosystemy torfowiskowe słabo (gleba Mtlba) i silnie (gleba Mtllcc) przeobrażone, użytkowane jako łąki wysoko nawożone, stwierdzono, że w warunkach gdy podsiąk kapilarny ze strefy nasyconej w całości równoważy straty wody na parowanie, wilgotność gleby w warstwie korzeniowej przyjmuje wartość stałą, niezależnie od wielkości ewapotranspiracji, natomiast jej wysokość różnicuje się w zależności od poziomu wody gruntowej i rodzaju gleby. Podane w pracy zależności wykorzystano do określenia dla tych gleb optymalnej głębokości odwodnienia. Głębokość ta różnicuje się w zależności od wielkości ewapotranspiracji i rodzaju gleby. Przedstawione w pracy zależności mogą być wykorzystane do sterowania nawadnianiem odwodnionych ekosystemów torfowiskowych słabo i silnie przeobrażonych w celu zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju oraz jako materiał empiryczny do kalibracji modeli matematycznych, symulujących udział podsiąku w pokrywaniu rozchodów wody na ewapotranspirację dla ustalonych warunków przepływu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top