RESEARCH PAPER
The analysis of conditions for sustainable development of the Lublin Polesie
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection Engineering, Technical University, Nadbystrzycka 40b, 20-618 Lublin, Poland
 
2
Institute of Earth Sciences, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 229-243
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Lublin Polesie is a region of high natural values lying in central eastern Poland. Its central part – Łęczna-Włodawa Lakeland is especially precious. In the strategy for the development of Lublin voivodship a substantial part of the Lublin Polesie region was acknowledged as "Ecoregion Polesie Zachodnie", that is a region where the principles of sustainable development should be implemented in the first place and with special care. Te SWOT analysis has shown that the strengths of the region are: substantial resources of surface waters, peatbogs, and forests in the central part of the region; great biological diversity in the central and southern part of the region; unique features of natural and cultural landscape. Unfortunately there are more weaknesses of the Lublin Polesie. They are: disproportions in nature resources of northern (poor), central (very rich) and southern (rich) parts of the region; the majority of soils are poor or very poor; unfavourable age-structure of the inhabitants and low level of education of people; poor economic potential; high unemployment- significant shortages in technical infrastructure and services. The main opportunities of sustainable development are: creating a firn1 and varied system of special protection areas, with large biosphere reserve in the centre of the Lublin Polesie; restoration of ecological values of partly degraded ecosystems, increasing biodiversity; international promotion of unique natural, landscape, and cultural values of Łęczna-Włodawa Lakeland and the River Bug valley; development of eco-tourism and agro-tourism; production of healthy food; renovation of traditional village architecture and using it for recreational, cultural, and marketing purposes; transboundary cooperation with Ukraine and Belarus in all above mentioned fields. Local community largely supports this vision of the region's development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza warunków zrównoważonego rozwoju Polesia Lubelskiego
zrównoważony rozwój, Polesie Lubelskie
Polesie Lubelskie jest regionem o wysokich walorach naturalnych położonym w Polsce środkowo-wschodniej. Jego centralna część, czyli Pojezierze Łęczyńsko Włodawskie, jest szczególnie cenna. W strategii rozwoju województwa lubelskiego znaczna część regionu Polesia Lubelskiego uznana została za "Ekoregion Polesie Zachodnie", co oznacza, że przede wszystkim w tym regionie zasady zrównoważonego rozwoju powinny być wprowadzane ze szczególną starannością i troską. Analiza SWOT (analiza szans /słabości /możliwości /zagrożeń) wykazała, że pozytywnymi cechami regionu są: znaczne zasoby wód powierzchniowych, terenów bagiennych i lasów w środkowej części regionu; ogromne zróżnicowanie biologiczne w części środkowej i południowej regionu; unikatowe cechy krajobrazu naturalnego i kulturowego. Niestety region Polesia Lubelskiego ma również wiele punktów słabych, takich jak: dysproporcje w zasobach naturalnych północnej części regionu (stosunkowo ubogiej przyrodniczo); środkowej (bardzo bogatej) i południowej (bogatej); większość gleb to gleby słabe i bardzo słabe; niekorzystna struktura wiekowa mieszkańców oraz niski poziom ich wykształcenia; słaby potencjał ekonomiczny; wysokie bezrobocie; znaczne braki w infrastrukturze technicznej. Zrównoważony rozwój regionu nastąpić może głównie poprzez: stworzenie stabilnego i zróżnicowanego systemu obszarów chronionych, z dużym rezerwatem biosfery w środkowej części regionu Polesia Lubelskiego; odtworzenie wartości ekologicznych częściowo zdegradowanych ekosystemów, ze zwiększeniem ich różnorodności biologicznej; promocję unikatowego krajobrazu i wartości kulturowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz doliny Bugu na międzynarodowym forum; rozwój turystki przyrodniczej i agro-turystyki; produkcję zdrowej żywności; opracowanie wzornika architektury regionalnej i zastosowanie go w budownictwie letniskowym międzynarodową współpracę z Ukrainą i Białorusią w wyżej wymienionych dziedzinach działalności. Uzyskano szerokie poparcie społeczności lokalnej dla takiej wizji rozwoju regionu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top