RESEARCH PAPER
Chosen properties of clayey soils on an afforested dumping ground of a sulphur mine
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
2
Institute of Amelioration and Agricultural Architecture, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2020-10-14
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 73-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Research was located at the afforested outside dumping ground of a sulphur mine in Piaseczno, near Tarnobrzeg. Research on the contents of the selected trace metals (Cd, Cu, Pb, and Zn) and enzymatic activity of the clayey material was carried out: in the top layer, in the monoculture of verrucose birch (Betula verrucosa) and in the stand of verrucose birch and fine leafed lime trees (Tilia cordata) in a group mixture; on the slope, in the one-species stand of aspen trees (Populus tremula). The smallest content of Pb was stated in ground samples taken from the slope of the dumping ground. Contents of Cd, Cu, and Zn in the material taken from the slope of the dumping ground were significantly higher, as compared with the contents of those elements in ground samples taken from the top. The greatest activity from among the investigated soil enzymes was that of the clayey formations from the slope of the dumping ground.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości utworów ilastych na zalesionym zwałowisku kopalni siarki
utwory ilaste, aktywność enzymatyczna, metale ciężkie, zwałowisko
Badania zlokalizowano na terenie zalesionego zwałowiska zewnętrznego kopalni siarki w Piasecznie koło Tarnobrzega (50°35'N; 21°47'E). Do badań zawartości metali śladowych oraz aktywności enzymatycznej materiału ilastego wytypowano następujące obiekty: l. na wierzchowinie w monokulturze brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa), 2. na wierzchowinie w drzewostanie brzozy brodawkowatej i lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w zmieszaniu grupowym, 3. na zboczu, w jednogatunkowym drzewostanie osiki (Populus tremula) z podszytem derenia rozłogowego (Camus stolonifera). Stwierdzono, że zawartość Cu, Pb i Zn w badanym materiale ilastym nie przekraczała wartości uznawanych za naturalne tło. Utwory ilaste pobrane ze zbocza zwałowiska spod jednogatunkowego drzewostanu osiki (Populus tremua) z podszytem derenia rozłogowego (Cornus stolonifera) zawierały podwyższoną zawartość Cd. Zawartość Cd, Cu i Zn w gruncie ze zbocza zwałowiska była istotnie większa, w porównaniu z zawartością tych pierwiastków w gruncie z wierzchowiny. Stwierdzono większą zawartość Pb w materiale ilastym z wierzchowiny niż w materiale ze zbocza zwałowiska. Największą aktywnością badanych enzymów glebowych (dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy) cechowały się utwory ilaste ze zbocza zwałowiska. Na wierzchowinie aktywność enzymatyczna gruntu spod drzewostanu brzozy brodawkowatej i lipy drobnolistnej w zmieszaniu grupowym była większa niż aktywność enzymatyczna gruntu spod monokultury brzozy brodawkowatej. Nasilenie badanych procesów enzymatycznych korespondowało ze wzrostem zawartości składników biogennych w gruncie oraz ze zmniejszeniem zagęszczeniem gruntu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top