Chemical erosion of soil in lakeland areas. Part 2. Outflow of phosphorus
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury Plac Łódzki 2, 10-719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 185-192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted in the years 1994-2003 in two rural drained catchments (the Olsztyn Lakeland), differing in the type of soil and the structure of land use. The amount of chemical erosion of phosphorus was calculated on the basis of P concentrations in monthly sampled water as well as in drainage discharges. A correlation was found between annual or seasonal precipitation amounts and the outflow of the component from the catchment. Export of the component from soil was several times higher in wet and normal periods in comparison to very dry and dry ones. Amounts of exported phosphorus compounds via drainage network from the rural catchments as related to the seasons create the following decreasing series: spring>winter>autumn> summer. Moreover, total phosphorus outflow was two times higher with regards to the increase in agricultural catchment use.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Erozja chemiczna gleb obszarów pojeziernych. Cz. 2. Odpływ fosforu
erozja chemiczna gleb, zlewnie drenarskie, fosfor
Badania prowadzono w dwóch rolniczych zlewniach drenarskich (Pojezierze Olsztyńskie), różniących się rodzajem podłoża i strukturą użytkowania, w latach 1994-2003. Próby wody pobierano co miesiąc i na podstawie stężeń fosforu i przepływów określono wielkość erozji chemicznej związków fosforu z gleb. Stwierdzono występowanie zależności między wielkością wilgotności w różnych latach oraz poszczególnych porach roku, a odpływem badanego składnika ze zlewni. Wynoszenie tego biogenu z gleb jest kilkakrotnie wyższe w okresach wilgotnych i normalnych w porównaniu do bardzo suchych i suchych. Ze względu na ilość wymywanych siecią drenarską związków fosforu ze zlewni rolniczych, pory roku tworzą następujący szereg: wiosna>zima>jesień>lato. Ponadto stwierdzono 2-krotnie większy odpływ fosforu ogólnego na skutek wzrostu intensywności rolniczego użytkowania zlewni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top