RESEARCH PAPER
Nitrificators count and nitrification process intensification in brown soil used for fruit growing
 
More details
Hide details
1
Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza ul. Leszczyńskiego 7, 20·069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 117-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the apple tree orchard aged 21 years, there was studied effect of mineral fertilization and herbicides (Gesatop Reglone,Roundup,Gramoxone) on nitrificators count and nitrification intensification in various levels of a soil profile. It was found that nitrificators count under apple trees has fluctuated considerably in regard to analysis term. Nitrificators occured not only in the top layers of a soil profile but at substantial depth i.e. to 120 cm as well. Clearly negative influence on the oxidation process of ammonia nitrogen to nitrate one was exerted by triazyne herbicides used for weed chemical control. Nitrogen fertilization stimulated nitrilicators development in spring period, irrespective of a soil profile.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Liczebność nitryfikatorów i nasilenie procesu nitryfikacji w glebie brunatnej pod uprawą sadowniczą
liczebność nitryfikatorów, nasilenie nitryfikacji, sad jabłoniowy, nawożenie mineralne, herbicydy
W 21-letnim sadzie jabłoniowym badano w różnych poziomach profilu glebowego wpływ nawożenia mineralnego oraz herbicydów (Gesatop, Reglone, Roundap, Gramoxone) na liczebność nitryfikatorów oraz nasilenie procesu nitryfikacji. Wykazano, że liczebność nitryfikatorów pod uprawą jabłoni ulegała znacznym wahaniom w zależności od terminu analiz. Nitryfikatory występowały nic tylko w powierzchniowych warstwach profilu glebowego, ale również na znacznych głębokościach tj. do 120 cm. Wyraźny negatywny wpływ na proces utlenienia azotu amonowego do azotanowego miały herbicydy triazynowe stosowane do chemicznego zwalczania chwastów. Nawożenie azotowe stymulowało rozwój nitryfikatorów w okresie wiosennym niezależnie od poziomu glebowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top