Biodiversity in three lobelian lakes in relation to the catchment area influence
 
More details
Hide details
1
Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 401-413
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of anthropological transformation of the natural environment and the resulting species and habitat impoverishment is particularly important in relation to sensitive changes of ecosystems undergoing protection and being dependent on the surrounding ecosystems that have already been transformed. This often applies to soft-water lakes of a low trophy that are called ‘lobelian lakes’ due to the presence of a specific kind of vegetation. Such lakes are often situated within the transformed catchment areas. As a result of weakly buffered waters they often undergo accelerated processes of dystrophication and humification, while others undergo eutrophication. This paper presents an analysis of the present condition and changes within the last decade in the ecosystems of three reserve lobelian lakes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Różnorodność biologiczna w trzech jeziorach lobeliowych w kontekście oddziaływań zlewni
jeziora lobeliowe, zlewnie, fizyko-chemia wód, plankton, roślinność
Problem antropogennych przemian środowiska przyrodniczego prowadzących do ubożenia różnorodności gatunkowej i siedliskowej jest szczególnie istotny w odniesieniu do wrażliwych na zmiany ekosystemów obszarów chronionych powiązanych z otaczającymi je przekształconymi ekosystemami. Dotyczy to m.in. miękkowodnych jezior o niskiej trofii – zwanych ze względu na specyficzną roślinność „jeziorami lobeliowymi” – które często otoczone są mniej lub bardziej przekształconymi zlewniami. Z powodu słabo zbuforowanych wód część z tych jezior ulega przyspieszonej dystrofizacji i humifikacji, a inne eutrofizacji. W pracy przeanalizowano stan i zmiany w ciągu ostatnich kilkunastu lat w ekosystemach 3 jezior lobeliowych – rezerwatów przyrody. Bezpośrednie otoczenie jednego z tych rezerwatów jeziornych stanowią seminaturalne lasy bukowe w typie buczyny pomorskiej i ugorowane tereny rolnicze. Ekosystem tego jeziora lobeliowego należy określić jako „zrównoważony”. Drugie z tych jezior ma stosunkowo niewielką zlewnię całkowicie pokrytą borami sosnowymi, borami bagiennymi i torfowiskami wysokimi – w przeszłości antropogennie przekształconymi poprzez nasadzenia sosny i świerka oraz próby osuszania torfowisk przez odprowadzanie bogatych w związki humusowe wód bezpośrednio do jeziora. Efektem jest postępująca dystrofizacja i humifikacja wód jeziora oraz stopniowe ograniczanie występowania charakterystycznych dla jezior lobeliowych gatunków roślin. Natomiast zlewnia trzeciego jeziora – rezerwatu została silnie antropogennie zmieniona, a w jeziorze obserwuje się wyraźne symptomy humifikacji i eutrofizacji w wyniku, której nastąpiła eliminacja izoetidów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top