Biocenotic structure in the restored water ecosystem of the "Piskory" reserve
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, Agricultural University, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 467-476
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies of water ecosystems of the Piskory complex were carried out from 1996 to 1998. This investigations concerned a few limnological differentiated water ecosystems. The aim of these studies was to investigate chemical and physical properties of waters and biological structure of some ecological groups. The results of the researches show a different degree of eutrophication in each ecosystem, and high biodiversity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się struktury biocenotycznej w poddanych renaturalizacji ekosystemach wodnych w rezerwacie "Piskory"
jezioro, renaturalizacja, ekosystemy wodne
Do kompleksu wodnego "Piskory" należą mniej lub bardziej antropogenicznie przekształcone ekosystemy wodne, takie jak: rzeka Duży Pioter wraz ze strefą źródliskową, staw Piskory wraz z dopływami i odpływami. Staw Piskory utworzony w połowie XIX w. Zajmuje powierzchnię ok. 128 ha. W latach 1996-1998 przeprowadzono w zrenaturyzowanym kompleksie wodnym monitoringowe badania, które dały podstawę do określenia tempa i kierunków zmian ekologicznych. Duże zróżnicowanie gatunkowe zespołów zasiedlających wody jeziora Piskory wskazuje na wysoki jeszcze poziom naturalności tego specyficznego ekosystemu. Stabilizacja poziomu wód w kompleksie wodnym Piskory wpłynęła na wzrost zróżnicowania struktury siedliskowej oraz struktury jakościowej i ilościowej zasiedlających go fito- i zoocenoz.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top