RESEARCH PAPER
Evaluating soil salinity from electrical conductivity and permittivity
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 99–104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the range of volumetric water content, θ, from about 0.20 cm3cm-3 to saturation the relation between bulk electrical conductivity, ekG, and bulk electrical permittivity, ε, of mineral soils was observed linear. The partial derivative ðekG/εð appeared independent of the moisture content and directly proportional to soil salinity. We found that the variable WZ = ðekG/εð calculated from in situ simultaneous measurements of ekG(θ > 0.2) and ε(θ > 0.2) (using TDR with the pulse rise-time of 250 ps) can be considered as an index of soil salinity, and we named it the "salinity index", WZ. Knowing the salinity index and sand content for a given soil, we could calculate the electrical conductivity of the soil water, ekE, which is a widely accepted measure of soil salinity. The two variables from which the salinity index can be calculated (ekG and ε) can be read simultaneously from the same sensor by time-domain reflectometry (TDR).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zasolenia gleb mineralnych na podstawie ich konduktywności oraz przenikalności elektrycznej
zasolenie gleby, elektryczna konduktywność gleby, elektryczna przenikalność gleby, time-domain reflectometry
Podjęto próbę interpretacji w kategoriach zasolenia gleby, ekE, jej konduktywności elektrycznej, ekG(θ), oraz przenikalności elektrycznej, ε(θ). Analizowano wpływ elektrycznej konduktywności stosowanego do nawilżania próbek roztworu KCl, ekE*, na elektryczną przenikalność, ε, oraz elektryczną konduktywność, ekG, gleb mineralnych, badanych w elektrycznym polu impulsu o czasie narastania 250 ps. Stwierdzono pomijalny wpływ zasolenia gleby, ekE, na jej przenikalność elektryczną, ε(θ), przy jego silnym oddziaływaniu na elektryczną konduktywność gleby, ekG. Pokazano, że pochodna ðekG/εð może być, dla danej gleby, miarą jej względnego zasolenia, możliwego do wyznaczenia z jednoczesnych pomiarów in situ elektrycznej konduktywności oraz elektrycznej przenikalności gleby, zmierzonych jednocześnie przy tej samej wilgotności, θi, większej niż 0,20 cm3 cm-3. Wielkość tę nazwano Wskaźnikiem Zasolenia, WZ. Określono formułę pozwalającą policzyć zasolenie, ekE, jeśli uwzględni się zawartość w glebie frakcji piasku, zfp. Porównanie wyliczonych wartości zasolenia gleby z jego wartościami rzeczywistymi wykazało wyraźną korelację (R2 = 0.97).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125