Assessment of thermal and air humidity conditions in the Vistula river valley in Warsaw region
 
More details
Hide details
1
Division of Meteorology and Climatology Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 353-365
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was based on archive material collected in the years 1960-1975. Results were performed in two meteorogical stations: Obory- the station which lies in the Vistula Valley and Warszawa Wolica lies at a relative height of 16-17 meters which confines the valley. For determining of the climate variability in the Vistula Valley and the limited of height, these differences were calculated of: temperature (average, minimum, maximum), mean vapour deficit and vapour pressure and wind velocity. The differences were calculated in an every case: the worth of the parameters which are measured in a valley subtrack the analogous worth whitch was registered on the height. The original datas were split up into subsets whitch were taken into consideration the different worth of cloudiness and wind velocity. The obtained results make it possible to conclude that the Vistula Valley in the Warsaw area characterized the smaller wind velocities, higher vapour deficit and mean air temperatures compared with sorrounnded it the height.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena warunków termicznych i wilgotnościowych w dolinie Wisły w rejonie Warszawy
klimat dolin rzecznych, temperatura, wilgotność
W pracy wykorzystano szesnastoletni archiwalny materiał badawczy z lat 1960-1975 obejmujący wyniki standardowych pomiarów klimatologicznych. Pomiary wykonywano w dwóch stacjach meteorologicznych zlokalizowanych w Oborach tj. stacji leżącej w dolinie Wisły i Warszawie Wolicy położonej na ograniczającej dolinę wysoczyźnie o wysokości względnej 16-17 m. W celu określenia zróżnicowania klimatu doliny Wisły i ograniczającej ją wysoczyzny obliczono różnice: temperatury powietrza, temperatury maksymalnej, temperatury minimalnej, niedosytów wilgotności powietrza, ciśnienia aktualnego pary wodnej i prędkości wiatru. W każdym przypadku różnice obliczono odejmując od wartości parametru zmierzonego w dolinie analogiczną wartość zarejestrowaną na wysoczyźnie. Dane wyjściowe podzielone były na podzbiory uwzględniające różną wielkość zachmurzenia oraz prędkości wiatru. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że dolina Wisły w rejonie Warszawy charakteryzowała się na ogół mniejszymi prędkościami wiatru, wyższymi średnimi temperaturami powietrza w porównaniu z otaczającą ją wysoczyzną, oraz wyższymi wartościami niedosytów wilgotności powietrza, niezależnie od prędkości wiatru i wielkości zachmurzenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top