Comparison of the Penman and Penman-Monteith methods by means of probability distributions of reference evapotranspiration
 
More details
Hide details
1
Department of Mathematics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 341-351
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Till the late 90-ties of the 20th century the Penman method had been used widely to evaluate the reference evapotranspiration. Nowadays, the most frequently used method is that of Penman-Monteith, modified by Allen and co-authors. A new modification of the Penman-Monteith method, verified by many researchers worldwide and in different regions of Poland, enables more accurate evaluation of the atmospheric evaporation ability, therefore it is preferred. In this study, data from stations in Bydgoszcz (1945-2003), Łódź (1954-1995) and Wrocław (1964-2000) were analysed. The sums of reference evapotranspiration in the growing season, calculated by means of the Penman and Penman-Monteith methods, were fitted to the function of probability distribution. The verification of hypothesis on consistency of empirical distribution to gamma distribution was performed using the Chi square test. Then, by means of gamma distribution, the growing seasons in the examined regions and multi-year periods were classified as: wet, medium wet, dry and very dry. In the above mentioned seasons, the results obtained by the use of Penman and Penman-Monteith methods were compared. Those comparisons revealed that the values of reference evapotranspira-tion, calculated by the Penman method, are overestimated in the selected regions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie metody Penmana i Penmana-Monteitha za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa ewapotranspiracji wskaźnikowej
ewapotranspiracja wskaźnikowa, rozkład gamma
Do końca lat 90-tych XX wieku metoda Penmana była powszechnie stosowaną metodą obliczania ewapotranspiracji wskaźnikowej. Obecnie najczęściej stosowaną metodą wyznaczania ewapotranspiracji wskaźnikowej jest metoda Penmana-Monteitha w modyfikacji Allena i współautorów. Nowa modyfikacja metody Penmana-Monteitha weryfikowana przez wielu badaczy w różnych regionach Polski i na świecie umożliwia dokładniejszą ocenę zdolności ewaporacyjnej atmosfery, dlatego jest metodą preferowaną. W pracy przeprowadzono badania na danych pochodzących z trzech stacji doświadczalnych Bydgoszcz (1945-2003), Łódź (1954-1995) oraz Wrocław (1964-2000). Do wyznaczonych sum ewapotranspiracji wskaźnikowej w okresie wegetacyjnym za pomocą metody Penmana i Penmana-Monteitha dopasowano funkcje rozkładu prawdopodobieństwa. Weryfikację hipotezy o zgodności roz-kładów empirycznych z rozkładem gamma przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat. Następnie używając rozkładów gamma przeprowadzono podział okresów wegetacyjnych na: mokre, średnio-mokre, suche i bardzo suche w badanych regionach i wieloleciach. W wymienionych okresach wegetacyjnych porównano wyniki uzyskane za pomocą obu metod: Penmana i Penmana-Monteitha. Przeprowadzone porównania wskazują na to, że metoda Penmana daje zawyżone wartości ewapotranspiracji wskaźnikowej w wybranych regionach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top