Electric properties in commodity– science evaluation of honey
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław
 
2
Institute of Animal Breeding, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 749-759
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The honey used for the study was honeydew honey obtained in 2010 from the region of the Świętokrzyskie Mountains. Dielectric properties of strained honey were determined: relative electric permittivity εr (–) and dielectric loss coefficient tg δ (–). The effect of water content in the honey on its electric properties was studied by analysing samples of honey with water content in the range of 17.6-24.4% (9 measurement points). Also tested was the effect of overheating of honey sample, to temperatures of 70 and 90oC, on the electric and dielectric properties under analysis (the sample was placed in a controlled climate chamber for a period of 24 hours). In addition, the values of the electric properties obtained for the honeydew honey were compared with those for a product obtained through bee-feeding with inverted sugar syrup (Apiinvert). Based on analysis of the results obtained it was concluded that assays of electric permittivity and dielectric loss coefficient of honey permit the estimation of its quality. In particular, the values of the two parameters, and especially the dielectric loss coefficient, change notably as a result of honey overheating in the process of its de-crystallisation. Increase in water content causes an increase in the values of both the dielectric loss coefficient and the electric permittivity. Particularly notable differences can be observed at water content above 21%. The electric properties studied differentiate honeydew honey from a product produced by bees as a result of their feeding with inverted sugar syrup.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cechy elektryczne w towaroznawczej ocenie miodu
miód, jakość miodu, cechy dielektryczne
Do badań użyto miód spadziowy iglasty pozyskany w 2010 roku w Górach Świętokrzyskich. Określono cechy dielektryczne patoki: przenikalność elektryczną względną εr (–) oraz współczynnik strat dielektrycznych tg δ (–). Badano wpływ zawartości wody w miodzie na jego cechy elektryczne – analizie poddano próbki miodu o zawartości wody od 17,6 do 24,4% (9 punktów pomiarowych). Sprawdzono również, jak wpływa na analizowane cechy elektryczne i dielektryczne przegrzanie próbki miodu (próbkę umieszczano w komorze klimatyzacyjnej przez okres 24 godzin) do temperatury 70 i 90oC. Dodatkowo porównano wartości badanych cech elektrycznych miodu spadziowego z produktem pozyskanym w wyniku karmienia pszczół inwertem. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań stwierdzono, że określenie dla miodu przenikalności elektrycznej oraz współczynnika strat dielektrycznych pozwala na ocenę jego jakości. W szczególności obydwa parametry, a głównie współczynnik strat dielektrycznych, zmieniają wyraźnie swoje wartości w wyniku przegrzania miodu w procesie jego dekrystalizacji. Wzrost zawartości wody powoduje wzrost zarówno współczynnika strat dielektrycznych jak i przenikalności elektrycznej. Szczególnie wyraźne różnice można zaobserwować przy zawartości wody powyżej 21%. Badane cechy elektryczne różnicują miód spadziowy od produktu wytworzonego przez pszczoły w wyniku karmienia ich inwertem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top