Algae – Energy for the future (Biomass, Biodiesel) – a review
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Department of Agricultural Microbiology University of Life Sciences ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 627-638
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Microalgae can provide several different types of renewable biofuels. These include methane produced by anaerobic digestion of algal biomass, biodiesel derived from microalgal oil, and photobiologically produced biohydrogen. The idea of using microalgae as a source of fuel is not new, but it is being taken seriously because of the escalating price of petroleum. In this paper we present some possibilities of biodiesel production from microalgae. There is presented the produc-tion of microalgal biomass in photobioreactors and transformation of their biomass into biodiesel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Algi – energia jutra (Biomasa, biodiesel) – artykuł przegładowy
biopaliwa, algi, fotobioreaktory
Mikroalgi mogą być wykorzystywane do produkcji różnych typów biopaliw. Należą do nich: metan produkowany przez beztlenowy rozkład biomasy glonów, biodiesel powstający z oleju pozyskanego z alg i fotobiologicznie produkowany biowodór. Idea wykorzystania mikroalg jako odnawialnego źródła paliwa nie jest nowa i obecnie ze względu na wzrost cen ropy naftowej coraz częściej brana jest poważnie pod uwagę. W prezentowanej pracy przedstawiono możliwości produkcji biodiesla z mikroalg. Omówiono produkcję alg w fotobioreaktorach i przetwarzanie ich biomasy w biodiesel.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top