Algal flora of peat bogs in the nature reserve "Międzyrzeki" in Roztocze National Park
 
More details
Hide details
1
Department of General Ecology, University of Agriculture
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 569-574
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The researches of algal flora in the peat bog nature reserve "Międzyrzeki" on the area of Roztocze National Park were carried out in the period from May 2002 to April 2003. The main aim of this researches were to recognize the algal flora and to estimate the participation of the taxa in the samples from choosen peat bogs. The experimental material was collected from 6 stable researches stations. The samples were taken from the mid-boggy pools and were squeezed from a sphagnum moss. The selected physicochemical parameters of water were measured in every sites. 105 taxa belonging to 5 taxonomical groups were found. The most algae's taxa belonge to Chlorophyta and Cyanoprokaryota and the less number were found from groups: Euglenophyta and Chlorophyta. Two taxa only were distinguished from Cryptophyta. The samples collected in the summertime were distinguished by high diversity, and the fewest species were in the winter's samples noticed. The most of the algal taxa were chracteristic for oligotrophic peat bogs' habitats.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Flora glonów torfowisk rezerwatu "Międzyrzeki" w Roztoczańskim Parku Narodowym
glony, flora, Roztoczański Park Narodowy, torfowisko, stanowisko
W okresie od maja 2002 do kwietnia 2003 roku przeprowadzono pierwsze badania florystyczne glonów w rezerwacie torfowiskowym Międzyrzeki leżšcym na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego. Celem badań było poznanie flory glonów oraz oszacowanie udziału ich gatunków w próbach z wybranych fragmentów torfowisk wysokich i przejściowych. Materiał do analiz mikroskopowych był pobierany z 6 stałych stanowisk. Próby pobierano z wody wypełniajšcej śródtorfowiskowe zagłębienia oraz wyciskanej z mszystych darni. Równocześnie wykonywano in situ w terenie podstawowe analizy właściwości fizykochemicznych wody. Oznaczono 105 taksonów należących do 5 gromad. Najliczniej reprezentowane były glony z gromad Chlorophyta i Cyanoprokaryota. Mniej licznie występowały taksony z gromad Euglenophyta i Chrysophyta. Z Cryptophyta oznaczono tylko 2 gatunki. Próby zebrane w okresie letnim wyróżniały się największą różnorodnością gatunkową, a najmniej taksonów występowało w okresie zimowym. Większość oznaczonych taksonów glonów jest charakterystyczna dla tego typu siedlisk torfowiskowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top