RESEARCH PAPER
Urease and phosphatase activity of soils with different properties located on the Lake Piaseczno and Głębokie catchment basin (the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District)
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 69-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The live years investigations covered podzolic soil of agricultural sector of the mesotrophic Piaseczno Lake basin and agricultural sector black soil of the eutrophic Glębokie Lake (the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District). The soil samples (from 0-20 cm depth) were gathered four times over the vegetative periods each year at various distances off the water surface (1st test site – 60 m Piaseczno L. and 40 m Głębokie L.; 2nd test site – 30 m for both lakes; 3rd test site – bank) and urease and acid phosphatase activity was determined for them. It was found that activity of the enzymes studied demonstrated a considerable connection with these soils properties The enzymatic activity of podzolic soil revealed a clearly higher level as against black soil. The greatest difference was recorded in the bank zone and it decreased with increasing distance of soil from the lake. The urease and phosphatase activity showed annual and seasonal fluctuations and their course depended on enzyme type, soil properties and its distance off a lake.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność ureazowa i fosfatazowa różniących się właściwościami gleb zlewni jeziora Piaseczno i Głębokie (Pojezierze Lęczyńsko-Wlodawskie)
aktywność enzymatyczna, gleby, sektor rolniczy zlewni jezior
Pięcioletnimi badaniami objęto glebę bielicową sektora rolniczego zlewni mezotroficznego jeziora Piaseczno i czarną ziemię sektora rolniczego zlewni eutroficznego jeziora Głębokie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodnwskie). Próbki gleb (z gł. od 0-20 cm) pobierano czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym każdego roku z różnych odległości od lustra wody (l stanowisko – 60 m j. Piaseczno i 40 m j. Głębokie, II stanowisko – 30 m w przypadku obu jezior, III stanowisko – brzeg) i określano w nich aktywność ureazy oraz kwaśnej fosfatazy. Stwierdzono, że aktywność badanych enzymów wykazała znaczące powiązanie z właściwościami tych gleb. Aktywność enzymatyczna gleby bielicowej kształtowała się na wyraźnie niższym poziomic niż czarnej ziemi. Różnica ta zaznaczyła się najsilniej w strefie brzegowej i malała ze wzrostem odległości gleby od jeziora. Aktywność ureazowa i fosfatazowa podlegała wahaniom rocznym i sezonowym, a ich przebieg był zależny od rodzaju enzymu, właściwości gleby i jej odległości od jeziora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top