RESEARCH PAPER
Proteolytic and ammonification activity of cultivated soils of the Piaseczno and Głębokie catchment basin (the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 237-246
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were carried out in podzolic soil of poor fertility developed from loose sand and black soil formed from slightly loamy sand with great part of line fraction, high level of carbon and organic nitrogen and considerable sorptivity. The soils are located in the agricultural sector of the two lakes basin – Piaseczno and Głębokie (the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District). The samples for biochemical analyses were gathered from different test sites for four times in the following terms: April, May, July and September. The protease activity in soils were examined after Ladd and Butler's method. Intensification of ammonification process was determined on the basis of N-NH4+content growth (m soil samples incubated with 0.1% asparagnic) determined by Nessler's method. The examinations proved the proteolytic activity depended on soil properties. In podzolic soil it demonstrated a lower level as compared to black soil and was differentiated in relation to test site distance off a lake. Potential ammonification activity of soils was not clearly connected with their characteristics. In podzolic soil it maintained a similar level all over the agricultural sector, while in black soil there was stated dependence of a process examined on a sampling point. The highest value of the activity was recorded in the soil located on the lake bank.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność proteolityczna i amonifikacyjna użytkowanych rolniczo gleb zlewni jeziora
gleby, aktywność proteazy, nasilenie amonifikacji
Badania realizowano w glebie bielicowej wytworzonej z piasku luźnego, która cechuje się niewielką żyznością oraz w czarnej ziemi wytworzonej z piasku słabo gliniastego, która posiada dużą ilość części spławialnych, wysoki poziom węgla i azotu organicznego oraz znaczną pojemność sorpcyjną. Gleby te występują w sektorze rolniczym zlewni dwu jezior – Piaseczno i Głębokie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Próby do analiz biochemicznych pobierano z różnych stanowisk czterokrotnie w następujących terminach: kwiecień, maj, lipiec i wrzesień. Aktywność proteazy w glebach badano metodą Ladda i Butlera. Natomiast nasilenie procesu amonifikacji określano na podstawie przyrostu zawartości N-NH4+ (w próbkach glebowych inkubowanych z 0,1% asparaginy) oznaczonego metodą Nesslera. Przeprowadzone badania wykazały, że aktywność proteolityczna zależała od właściwości gleby. W glebie bielicowej kształtowała się na ogół na niższym poziomie w porównaniu z czarną ziemią i była zróżnicowana w zależności od odległości stanowiska od jeziora. Potencjalna zdolność amonifikacyjna gleb nie była wyraźnie powiązana z ich właściwościami. W glebie bielicowej utrzymywała się w całym sektorze na zbliżonym poziomic. Natomiast w przypadku czarnej ziemi stwierdzono zależność badanego procesu od punktu pobrania gleby. Najwyższą wartość tej aktywności odnotowano w glebie zlokalizowanej na brzegu jeziora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top