Agrophysical monitoring and modelling of food production processes
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 255-264
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The production of plant origin food covers the whole complex of human activity, which can be schematically presented as a sequence (or sometimes as a loop) of the following processes: selection of the site for plant growth, fertilization, preparation of the soil, sowing, protective measures, management practices, harvesting, transport, storage and processing. To realize these processes efficiently and effectively, sufficient material sources are indispensable, e.g. fertilizers, seeds, farm machines, etc., as well as the information, such as the results of measurements of: soils, agrometeorological conditions, losses during harvest, etc. Practically, in each of the above mentioned stages of the food production as well as the processes of preparation of sufficient material and information sources, agrophysics is applicable by: enriching the agricultural sciences in proper research methods, supporting the interpretation of results, modeling of phenomena and processes providing the information, which is the base for decision making. This paper presents concrete examples of the application of agrophysics in the processes of food production, including harvesting and evaluation of quality of agricultural products.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Agrofizyczne monitorowanie i modelowanie procesów wytwarzania żywności
agrofizyka, bezpieczna żywność, metrologia agrofizyczna
Wytwarzanie żywności pochodzenia roślinnego obejmuje cały kompleks aktywności człowieka, który schematycznie może być przedstawiony poprzez sekwencję (czasami pętle) następujących procesów: wybór stanowiska do uprawy roślin, nawożenie, przygotowanie gleby, siew, zabiegi ochrony roślin, zabiegi uprawowe, zbiór, transport, przechowalnictwo oraz przetwórstwo. Do skutecznej i efektywnej realizacji tych procesów niezbędne są odpowiednie zasoby materialne, np. nawozy, nasiona, sprzęt rolniczy, itp. oraz informacja, np. wyniki pomiarów: gleb, warunków agrometeorologicznych, strat w czasie zbioru itp. W każdym praktycznie z przytoczonych powyżej etapów produkcji żywności, jak również w procesach przygotowania odpowiednich zasobów materialnych i informacji, znajduje zastosowanie agrofizyka poprzez: wzbogacenia nauk rolniczych w odpowiednie metody badawcze; pomoc w interpretacji wyników; modelowanie zjawisk i procesów dostarczając informacji, które są podstawą do podejmowania decyzji.W pracy podano konkretne przykłady zastosowań agrofizyki w procesach produkcji żywności, w tym zbioru oraz oceny jakości płodów rolnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top