Role of deformation velocity during measurement of seeds deformability coefficient
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Design, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 243-253
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of research aiming to define an effect of deformation velocity on a value of a seeds deformability coefficient En. The coefficient En was defined as amount of work Wn [J] required to deform seeds of given density ρ [kg m-3]. It was determined during a compression test of seeds squeezed between two parallel plates. The test was carried out with the Instron testing machine at five displacement velocities: 5, 10, 20, 30, 50 [mm min-1]. Reading of deformation values takes place at the pressure force equal to 20 [N]. The number of repetitions was equal to 50. The tests were conducted on six kinds of seeds, differing form each other by shape and size, namely Roma wheat, Dańkowskie Złote rye, Szelejewska vetch, Mirella lupine, Nike pea and Jubilatka bean. The moisture content of the tested seeds was equal to 0,23 [kg kg-1]. The analysis of obtained results showed that for determining the seeds deformability coefficient during the compression test of seeds squeezed between two parallel plates the deformation velocity should be equal to 10 [mm min-1].
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie prędkości obciążania przy pomiarze wskaźnika podatności nasion
sprężystość, moduł Younga, nasiona, prędkość obciążania, modelowanie
W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenia wpływu prędkości obciążania na wartość wskaźnika podatności nasienia En. Wskaźnik ten został zdefiniowany jako podwojona ilość pracy Wn [J] włożona w odkształcenie nasienia o danej gęstości rzeczywistej ρ [kg∙m-3]. Określano go poprzez dokonanie próby ściskania nasienia między dwoma równoległymi płytkami. Próbę tę wykonano na maszynie wytrzymałościowej Instron przy pięciu prędkościach obciążania: 5, 10, 20, 30, 50 mm∙min-1. Odczyt wartości odkształcenia następował przy sile nacisku równej 20 N. Liczba powtórzeń wynosiła 50. Badania przeprowadzono na sześciu zróżnicowanych pod względem kształtu i wielkości rodzajach nasion: pszenicy odmiany Roma, żyta – Dańkowskie Złote, wyki – Szelejewska, łubinu – Mirella, grochu – Nike oraz fasoli – Jubilatka. Zawartość wody w badanym materiale wynosiła 0,23 kg∙kg-1. Analiza uzyskanych wyników pomia-rów wykazała, iż przy określaniu sprężystości nasienia podczas próby ściskania między dwoma równoległymi płytkami prędkość obciążania powinna wynosić 10 mm∙min-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top