Agro-chemical assessment of fertilizer value of composts of various origin
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 271-282
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results concerning the chemical composition of composts, indicating their possible utilization as fertilizers, encouraged the authors of the paper to conduct vegetative experiments aimed at determining the effect of compost supplement to the soil on oat yielding. Nutrient content in the composts from Krakow was, except for phosphorus concentrations, important for their fertilizer value. Heavy metal concentrations in the tested composts were much lower than established by regulations of the Law on fertilizers and fertilization. Fertilizer effect of the tested composts on oat yield was extended in time and revealed itself in the second and third year of the experiment. On the basis of total oat yields over three years it may be said that compost fertilizer effect was comparable or better than that of farmyard manure but worse in comparison with mineral salts effect.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Agrochemiczna ocena wartości nawozowej kompostów różnego pochodzenia
owies, komposty, Plon
Wyniki dotyczące składu chemicznego kompostów, wskazujące na możli-wość stosowania tych materiałów do celów nawozowych, skłoniły autorów niniejszej publikacji do przeprowadzenia badań wegetacyjnych, mających na celu określenie wpływu dodatku kompostów do gleby na plonowanie owsa. Zawartość składników pokarmowych, poza fosforem w kompostach z Krakowa, jest znacząca dla wartości nawozowej. Zawartość metali ciężkich w badanych kompostach była znacznie mniejsza niż przewidują przepisy zawarte w Ustawie o nawozach i nawożeniu. Działanie nawozowe na plon owsa badanych kompostów było rozłożone w czasie i ujawniło się w drugim i trzecim roku badań. Na podstawie plonów owsa (z trzech lat) można stwierdzić, że działanie nawozowe kompostów było porównywalne lub lepsze niż obornika, natomiast gorsze w porównaniu z działaniem soli mineralnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top