Water and air conditions and crop yield meadow of meliorations in Piwonia river valley
 
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 283-290
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of paper was to analyze the current water relations on the background of natural and farming conditions. Studies performed at Sosnowica intersection during vegetation in 2002 included: measurements of ground and surface water level changes, soil humidity as well as green forage yields. Analysis of study results revealed that the highest water level was recorded at the end of March, the lowest – in the middle of June. In the analyze study result, the depth level of water in points 1 – 5 standard exceedance drainage. Negative water relations affected the hay yield that was from 25 up to 60 dt.ha-1. There was an excessive drying of soil and improper area performance, which results in degradation of soil and plant cover on studied intersection.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stosunki powietrzno-wodne i plonowanie zmeliorowanych łąk w dolinie rzeki Piwonii
zapas wody w glebie, głębokość odwodnienia, plony siana
Celem pracy jest analiza aktualnych stosunków wodnych na tle warunków przyrodniczo-gospodarczych. Badania prowadzone w przekroju Sosnowica w okresie wegetacji w 2002 roku obejmowały: pomiary wahań zwierciadła wody gruntowej i powierzchniowej, uwilgotnienia gleby i plonowania użytków zielonych. Analizując wyniki badań najwyższe położenie zwierciadła wody zanotowano w końcu marca, zaś najniższe w połowie czerwca. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że głębokość położenia zwierciadła wody w pkt. 1-5 przekraczała wartość maksymalnej głębokości odwodnienia. Niekorzystny układ stosunków wodnych wpłynął na plon siana, który w kombinacji kontrolnej kształtował się od 25 do 60 dt∙ha-1. Wynika z tego, że w badanym przekroju mamy do czynienia z nadmiernym przesuszeniem gleby oraz niewłaściwym użytkowaniem terenu co skutkuje degradacją pokrywy glebowo-roślinnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top