Accumulation of microelements in oat biomass and their bioavilability from soil fertilized with plant waste compost
 
More details
Hide details
1
Departament of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 579-590
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Much lower quantities of farmyard manure used for soil fertilization and relatively small amounts of mineral fertilizers enriched with microelements applied in agriculture create great opportunities for the use of composts for fertilizing soils and crops. Presented research aimed at determining the direct and consequent effect of composts based on green wastes in comparison with traditional mineral (NPK) and organic (FYM) fertilization on the accumulation of selected microelements in oat biomass and their bio-availability from soil. The largest amounts of microelements taken up by oat (irrespective of the plant part) were registered in mineral treatment, which was determined mainly by the highest oat biomass yield. Microelement quantities absorbed by oats in compost treatments were on a level comparable to the amounts taken up from the farmyard manure treatment. Concentrations of assimilable microelement forms in soil increased after three years of research, which among others was caused by proceeding soil acidification.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Akumulacja mikroelementów w biomasie owsa oraz ich dostępność w glebie nawożonej kompostem z odpadów roślinnych
akumulacja, mikroelementy, owies, kompost
Znaczne zmniejszenie ilości obornika stosowanego do nawożenia gleb, a także stosunkowo niewielkie ilości nawozów mineralnych wzbogaconych w mikroelementy wykorzystywanych w rolnictwie stwarza duże możliwości wykorzystania kompostów do nawożenia gleb i roślin. Celem niniejszych badań było określenie bezpośredniego i następczego działania kompostów z odpadów zielonych, w porównaniu do klasycznego nawożenia mineralnego (NPK) i organicznego (obornikiem), na akumulację wybranych mikroelementów w biomasie owsa oraz ich dostępność w glebie. Największe ilości pobranych przez owies mikroelementów (niezależnie od części rośliny) stwierdzono w obiekcie nawożonym mineralnie, co było podyktowane głównie największym plonem biomasy owsa. Ilości mikroelementów pobrane przez owies w obiektach nawożonych kompostami kształtowały się na poziomie porównywalnym z ilościami pobranymi w obiekcie nawożonym obornikiem. Zawartość przyswajalnych form mikroelementów w glebie zwiększyła się po trzech latach badań, co miedzy innymi było spowodowane postępującym zakwaszeniem gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top