Effect of light intensity introduced through optical fibres on soil redox status and gases evolution
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, The John Paul II Catholic University of Lublin Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 171-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper proposes a new solution for improving oxygenation state of anaerobic medium by means of optical fibres. Visible light (400-750 nm) of varying intensity (811-4866 lx) was introduced through optical fibres to an anaerobic medium (Eutric Fluvisol) for 10 days, which could activate phototrophic microorganisms producing oxygen, and indirectly change the redox potential (Eh) and the gas composition formed during the incubation period. Control showed a significant decrease of Eh from the initial level of 320.8 mV to 50.6 mV at the end of incubation. Illumination caused buffering of Eh of tested medium. In these reactors ΔEh was 130.7 mV for 811 lx, 80.7 mV for 4866 lx and the most advantageous combination was 2433 lx where ΔEh was only 30.2 mV. In the illuminated units maximal concentration of oxygen was ~2.5% (811 lx), ~6% (2433 lx) and ~5.1% (4866 lx). The formation of N2 at about 20% for the combination of 2433 lx and 4866 lx, and about 15% for 811 lx was also observed. Respiration activity of phototrophs revealed a high level of CO2 1.3% (811 lx), while the stronger illuminations led to CO2 concentrations of only 0.5% which was connected with intense binding of this gas in the photosynthesis process. Obtained results emphasise the key role of light in anaerobic soil medium. Oxygen produced by the activity of phototrophs may indirectly affect the redox state by Eh buffering and thus prevent anaerobiosis. It also affects gas formation, which may have positive environmental consequences.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ natężenia światła doprowadzonego poprzez światłowody na stan oksydoredukcyjny zawiesiny glebowej i formowane gazy
światłowody, anaerobioza, zawiesina glebowa, potencjał oksydoredukcyjny, fototrofy
W niniejszej pracy zaproponowano nowe rozwiązanie w celu poprawienia natlenienia podłoża za pomocą światłowodów. Światło widzialne (400-750 nm) o różnym natężeniu (811-4866 lx) wprowadzone poprzez światłowody do miejsc objętych stanem anaerobiozy (Eutric Fluvisol) na 10 dni co może aktywować fototrofy, produkujące tlen, a pośrednio wpłynąć na zmianę potencjału redoks (Eh) oraz formowane gazów w trakcie inkubacji. W kombinacji kontrolnej zaobserwowano znaczący spadek wartości Eh z poziomu początkowego 320,8 mV do 50,6 mV w ostatnim dniu inkubacji. Kombinacje oświetlone charakteryzowały się buforowaniem stanu oksydoredukcyjnego. W reaktorach tych ΔEh wynosiło odpowiednio: 130,7 mV dla 811 lx, 80,7 mV dla 4866lx. Najkorzystniejsza okazała się kombinacja 2433 lx, gdzie ΔEh wynosiła zaledwie 30,2 mV. W reaktorach oświetlonych maksymalne stężenie tlenu wynosiło odpowiednio: ~2,5% (811 lx), ~6% (2433 lx) oraz ~5,1% (4866 lx). Zaobserwowano również formowanie azotu cząsteczkowego na poziomie około 20% w przypadku kombinacji 2433 lx i 4866 lx oraz około 15% w przypadku 811 lx. Aktywność respiracyjna fototrofów ujawnia się w wysokim poziomie CO2 1,3% w przypadku kombinacji 811 lx, podczas gdy silniejsze iluminacje charakteryzowały się stężeniem CO2 zaledwie 0,5% ze względu na intensywne wiązanie tego gazu w procesie fotosyntezy. Uzyskane wyniki podkreślają kluczową rolę światła w ośrodku glebowym, w którym panują warunki beztlenowe. Tlen produkowany w wyniku aktywności fototrofów, pośrednio może wpływać na buforowanie stanu redoks i tym samym zapobiegać anaerobiozie. Znamiennym jest również efekt formowania gazów o znacznie mniejszej szkodliwości dla środowiska.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top