RESEARCH PAPER
Attempt of cloudiness classification with reference to the radiation balance components and types of atmospheric circulation
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Lotnictwa, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 08- 521 Dęblin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 199-207
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presented paper is a progress of problem cloudiness influence on short- and long-waves rad1ation balance components for agriculture field surface by days and at nights. On the grounds of degree of cloud cover, cloud height and kind of cloud i.e. the components conditioning an inflow and outflow of heat energy the energetic cloudiness classification has been proposed. There are four basic types with different night and day conditions for every one of them. The theoretical assumptions has been examined during the analysis of weather dates from Regional Meteorological Bureau in Dęblin for 1995. The yearly courses of hours number the separate cloudiness types occurrence in bearings the vegetative period and with a reference to processes of separate kinds of cloud formations were qualified The attempt of connection between energetic cloudiness types occurrence and types of atmospheric circulation was made in order to separate synoptic situations with the most beneficial cloudiness types for agriculture field surface radiation balance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba klasyfikacji zachmurzenia w aspekcie składowych bilansu promieniowania i typów cyrkulacji
energetyczna klasyfikacja typów zachmurzenia, typ zachmurzenia, typy cyrkulacji, bilans promieniowania
Prezentowana praca stanowi rozwinięcie zagadnienia wpływu zachmurzenia na składowe bilansu promieniowania krótkofalowego i długofalowego powierzchni pola uprawnego w ciągu dnia oraz nocy. Na podstawie stopnia pokrycia nieba chmurami, wysokości podstawy chmur oraz ich rodzaju, tj. elementów warunkujących dopływ i utratę energii cieplnej, zaproponowano tzw. energetyczną klasyfikację zachmurzenia w której zdefiniowano cztery podstawowe typy różnicując warunki dzienne oraz nocne w każdym z nich. Założenia teoretyczne zostały zweryfikowane podczas analizy materiału obserwacyjnego Regionalnego Biura Meteorologicznego w Dęblinie dla 1995 r. Określono roczne przebiegi liczby godzin występowania poszczególnych typów zachmurzenia w aspekcie okresu wegetacyjnego oraz w nawiązaniu do procesów powstawania poszczególnych rodzajów chmur. Poczyniono próbę powiązania występowania energetycznych typów zachmurzenia z typami cyrkulacji w celu wyodrębnienia sytuacji synoptycznych o najbardziej korzystnych warunkach nefologicznych dla bilansu promieniowania pola uprawnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top