RESEARCH PAPER
An investigation of cracking of potato tuber inner core and ouster core
 
More details
Hide details
1
Boya-Żeleńskiego 4/72, 00-621 Warszawa, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (24), 97-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The method of acoustic emission was applied to investigation a cracking processes of potato tissue tuber. Simultaneously recording of acoustic emission count sum and stress - strain curve allows obtaining three cracking stages for tissues: inner core and outer core. The stresses that begin following stages are higher values for inner core tissue cracking. These values normalised to strength of the samples are the same for both types of tissues and varieties: Bila and Triada. The investigations done for two varieties of potato tissue show that inner core tissue has higher strength and acoustic activity in relation to outer core tissue.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie procesów pękania tkanek rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego bul wy ziemniaka
pękanie, tkanka bulwy ziemniaka
W badaniach procesów pękania tkanki bulwy ziemniaka zastosowano metodę pasywnej emisji akustycznej. Jednoczesna rejestracja liczby zliczeń sygnału emisji akustycznej i zależności odkształcenie - naprężenie pozwoliła określić trzy etapy procesu pękania dwóch typów tkanek: rdzenia wewnętrznego i rdzenia zewnętrznego . Naprężenia, przy których rozpoczynają się poszczególne etapy mają wyższe wartości w przypadku pękania rdzenia wewnętrznego. Jednak wartości te unormowanie względem wytrzymałości próbki są takie same dla obu typów tkanek i badanych odmian: Bila i Triada. Badania przeprowadzone dla dwóch odmian ziemniaka wykazały, że tkanka rdzenia wewnętrznego posiada wyższą wytrzymałość i aktywność akustyczną w porównaniu z rdzeniem zewnętrznym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top