The influence of mid-field shelterbelt structures on snow cover
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 265-273
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents estimation of the influence of mid-field shelterbelts building (vertical close – open-work) on the formation of the thickness of snow cover as well as on the store of water in the snow cover. With respect to the wind conditions, occurring during the formation of the snow cover (winds blowing from different directions), clear domination of snow-drifts on one part of the shelterbelt was not affirmed. At conditions of investigations, the influence of building of shelterbelt was apparent mainly in larger thickness of snow cover in the neighborhood of and inside the compact shelterbelt. The building of shelterbelt had no larger influence on water store in the snow.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ budowy zadrzewienia śródpolnego na kształtowanie się pokrywy śnieżnej
zadrzewienia, pokrywa śnieżna, zapas wody w śniegu
W pracy przedstawiono ocenę wpływu budowy zadrzewienia śródpolnego (zwarcia pionowego – ażurowości) na kształtowanie się grubości pokrywy śnieżnej oraz zapasu wody w pokrywie śnieżnej. Z uwagi na przebieg warunków wietrznych, występujących podczas formowania się pokrywy śnieżnej (wiatry wiejące z różnych kierunków) nie stwierdzono wyraźnej dominacji zasp po którejś ze stron zadrzewienia. W warunkach badań wpływ budowy zadrzewienia na pokrywę śnieżną zaznaczył się w większej jej grubości w sąsiedztwie i wewnątrz zadrzewienia zwartego. Budowa zadrzewienia nie miała natomiast większego wpływu na zapas zgromadzonej w śniegu wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top