Winter wheat weed infestation under conditions of various tillage systems
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 317-325
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with studies on the influence of various tillage systems and depth on winter wheat weed infestation. The experiment, carried out in 2001-2003, included three-field crop rotation system: potato – winter wheat – soybean. In no-plough system, ploughing was omitted and replaced by rearing and additionally using a set consisting of spring-tine harrow and cage roller. Depending on tillage system, ploughing or harrowing to a various depths was made. The three-year studies revealed that no-plough tillage significantly increased number and air-dried weight of weeds in winter wheat canopy as compared to ploughed objects. Air-dried weed weight was also significantly higher at deep vs. shallow tillage. Replacement of ploughing with harrowing caused apparent increase of two dominating short-term species population: Echinochloa crus-galli and Viola arven-sis. More shallow tillage resulted in a decrease of a majority of weed populations dominating in winter wheat canopy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zachwaszczenie pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej uprawy roli
system płużny, system bezpłużny, uprawa głęboka, uprawa płytka, zachwaszczenie pszenicy ozimej
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem systemów i głębokości uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej. W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2001-2003 uwzględniono trójpolowy płodozmian: ziemniak – pszenica ozima – soja. W systemie bezpłużnym zrezygnowano z orek zastępując je kultywatorowaniem i dodatkowo zestawem uprawowym złożonym z brony sprężynowej i wału strunowego. W zależności od systemu uprawy roli wykonywano orki lub kultywatorowania na zróżnicowaną głębokość. Na podstawie trzyletnich badań stwierdzono, że bezorkowa uprawa roli istotnie zwiększyła liczbę i powietrznie suchą masę chwastów w łanie pszenicy ozimej w porównaniu do obiektów uprawianych płużnie. Powietrznie sucha masa chwastów była również istotnie wyższa w warunkach głębokiej uprawy roli w porównaniu z płytką. Zastąpienie orki kultywatorowaniem spowodowało wyraźny wzrost liczebności dwóch dominujących gatunków chwastów krótkotrwałych: Echinochloa crus-galli i Viola arvensis. Spłycenie głębokości uprawy zmniejszyło liczebności większości gatunków chwastów dominujących w łanie pszenicy ozimej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top