Winter wheat weed infestation under conditions of various tillage systems
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 317–325
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with studies on the influence of various tillage systems and depth on winter wheat weed infestation. The experiment, carried out in 2001-2003, included three-field crop rotation system: potato – winter wheat – soybean. In no-plough system, ploughing was omitted and replaced by rearing and additionally using a set consisting of spring-tine harrow and cage roller. Depending on tillage system, ploughing or harrowing to a various depths was made. The three-year studies revealed that no-plough tillage significantly increased number and air-dried weight of weeds in winter wheat canopy as compared to ploughed objects. Air-dried weed weight was also significantly higher at deep vs. shallow tillage. Replacement of ploughing with harrowing caused apparent increase of two dominating short-term species population: Echinochloa crus-galli and Viola arven-sis. More shallow tillage resulted in a decrease of a majority of weed populations dominating in winter wheat canopy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zachwaszczenie pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej uprawy roli
system płużny, system bezpłużny, uprawa głęboka, uprawa płytka, zachwaszczenie pszenicy ozimej
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem systemów i głębokości uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej. W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2001-2003 uwzględniono trójpolowy płodozmian: ziemniak – pszenica ozima – soja. W systemie bezpłużnym zrezygnowano z orek zastępując je kultywatorowaniem i dodatkowo zestawem uprawowym złożonym z brony sprężynowej i wału strunowego. W zależności od systemu uprawy roli wykonywano orki lub kultywatorowania na zróżnicowaną głębokość. Na podstawie trzyletnich badań stwierdzono, że bezorkowa uprawa roli istotnie zwiększyła liczbę i powietrznie suchą masę chwastów w łanie pszenicy ozimej w porównaniu do obiektów uprawianych płużnie. Powietrznie sucha masa chwastów była również istotnie wyższa w warunkach głębokiej uprawy roli w porównaniu z płytką. Zastąpienie orki kultywatorowaniem spowodowało wyraźny wzrost liczebności dwóch dominujących gatunków chwastów krótkotrwałych: Echinochloa crus-galli i Viola arvensis. Spłycenie głębokości uprawy zmniejszyło liczebności większości gatunków chwastów dominujących w łanie pszenicy ozimej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125