Yielding of catch crop cultivated after field bean and organic carbon contents in the soil dependent on weather conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 307-315
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was carried out in 1999-2001 on degraded chernozem developed from loess. Three species were sown in a crop rotation link: field bean with top inflorescence and traditional - undersown or stubble catch crop - winter or spring wheat. These experiments investigated the effects of undersown and stubble catch crop management on the accumulation of soil organic carbon. Soil was sampled from layer 0-30 cm, at the following dates: 1st decade of November, 1st decade of March, 2nd decade of May and 1st decade of June. The research proved that the undersown and stubble catch crops might be an important component of crop rotation, particularly in case of the residues a lot of mineral nitrogen from previous crop (field bean) in the sites for wheat. Ploughing down of the undersown and stubble catch crop increase organic carbon contents, improve the soil condition, and as a result increase yield of subsequent crop. Surface plant biomass mulching and soil cultivation before spring wheat sowing not differentiated organic carbon contents in the 0-30 cm layer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie międzyplonu w stanowisku po obiku oraz zawartość węgla organicznego w glebie w zależności od przbiegu pogody
międzyplon, Plon, Węgiel organiczny
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 1999-2001 na czarnoziemie zdegradowanym. Wysiewano 3 gatunki w członie zmianowania: bobik formę o szczytowym kwiatostanie i tradycyjną - wsiewkę lub poplon ścierniskowy rzodkwi oleistej - pszenicę ozimą lub jarą. Badano wpływ zaoranej biomasy międzyplonu na zawartość węgla organicznego w glebie. Próbki gleby do oznaczenia zawartości węgla organicznego z warstwy 0-30 cm, pobrano w terminach: 1 dekada listopada, 1 dekada marca, 2 dekada maja, 1 dekada czerwca. Badania wykazały, że międzyplony są ważnym elementem zmianowania, szczególnie w przypadku pozostawiania przez roślinę przedplonową (bobik) dużych ilości azotu. Przyorana biomasa wsiewki i poplonu ścierniskowego zwiększa zawartość węgla organicznego, polepsza właściwości gleby a w rezultacie przyczynia się do wzrostu plonu rośliny następczej. Mulczowanie nie wpłynęło istotnie na zawartość węgla organicznego w warstwie 0-30 cm w porównaniu z jesiennym przyoraniem biomasy poplonu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top