Yield of corn cultivated for grain in Wielkopolska region predicted in regard to ex-pected climate changes
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, Pl. Łódzki 1, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(3), 645-655
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The data concerning yielding, growth and development of standard semi-early corn cultivated for grain which were used in the work came from the period of 1991-2005. The independent variables in the investigation of the relationship between weather and yield were determined by values of 24 hour mean temperature, minimum temperature, totals of precipitations as well as totals of total radiation, in every agrophenological period. Only two equations which passed the verifying procedure by the CV test were build. The equation build on the level of sprouting of stigma (R2pred = 0.4) showed that minimum temperatures and totals of solar radiations in the time of sprouting of stigma had significant influence on the quantity of yield. The next equation (R2pred = 0.8) explained the received yield on the time of full ripeness as well as harvest. Increase in totals of precipitations in the period from sprouting of stigma to full ripeness as well as totals of global solar radiation in the period of sowing-germination had a favourable influence on the quantity of yield. Sorted equations were used to estimate possible values of corn yielding with new weather conditions predicted according to the GISS scenario of climate changes, the E model. Also, 300 possible variants of the course weather conditions were generated using the WGENK model. Simulated data showed that the increases of yield from 28% to 50% (estimation made at the time of sprouting of stigma) will be possible if the weather conditions are favourable. If weather conditions are unfa-vourable, a decrease of yield in the range of 37-39% can be expected.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości plonowania kukurydzy uprawianej na ziarno w Wielkopolsce z uwzględnieniem spodziewanych zmian klimatu
plonowanie kukurydzy, modele pogoda-plon, zmiany klimatu
W pracy wykorzystano dane obejmujące lata 1991-2005, dotyczące plonowania oraz wzrostu i rozwoju tzw. wzorca średniowczesnych odmian kukurydzy uprawianej na ziarno. Wartości temperatury średniej dobowej, temperatury minimalnej, sum opadów oraz sum promieniowania całkowitego, każdego z okresów agrofenologicznych stanowiły zmienne niezależne w poszukiwaniu relacji pogoda – plon kukurydzy z wykorzystaniem regresji wielokrotnej. Uzyskano dwa równania regresji, które pozytywnie przeszły procedurę weryfikacyjną testem CV. Równanie zbudowane z wykorzystaniem zmiennych etapu pojawienia znamion (R2pred = 0,4) pokazało, że temperatury minimalne i sumy promieniowania okresu wschody-pojawienie znamion istotnie oddziaływały na wysokość plonu. Kolejne równanie (R2pred = 0,8) wyjaśniało poziom plonów szacowany na etapie dojrzałości pełnej jak i zbioru. W tym przypadku wzrost opadów atmosferycznych w międzyfazie pojawienie znamion – dojrzałość, oraz promieniowanie całkowite w okresie siew-wschody miało istotny, dodatni wpływ na wysokość plonu. Wyselekcjonowane równania wykorzystano do oszacowania możliwych wartości plonowania kukurydzy w warunkach klimatycznych określonych zgodnie ze scenariuszem zmian klimatu GISS model E. Uwzględniono 300 możliwych wariantów przebiegu warunków pogodowych, zgodnych z założeniami przyjętego scenariusza, wygenerowanych z udziałem modelu WGENK. Symulowane dane pokazały, że przy korzystnym układzie warunków pogodowych możliwy jest wzrost plonów w granicach 28% a nawet 50% (szacunki na etapie pojawu znamion). W sytuacji niekorzystnego przebiegu pogody należy liczyć się ze stratami w granicach 37-39%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top