Preservation degree of wet biotopes of the Kozło­wiecki Landscape Park based on biodiversity of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae)
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
2
ul. Jana Kazimierza 4/2a, 22-100 Chełm, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 495-502
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2004-2005 chrysomelid beetles were collected at 7 stations marked out in plant communities of higher humidity (transitional and low bogs, alder swamps, moist meadows and rushes) in the Kozłowiecki Landscape Park area. The chrysomelids occurred most numerously in rush communities (33) and less numerously in transitional/low bogs, moist meadows (23 and 20, respectively) and alder swamps (15). The chrysomelid communities were dominated by hydro-, higro-, and mesohigrophilous species, which are bio-indicators of the preservation degree of these habitats. The highest share of those species was found in rushes (66.67%), lower transitional/low bogs and alder swamps (47.83 and 46.67%, respectively), and the lowest moist meadows (40%). They also reached high values on the fidelity index with relation to a definite kind of plant community. Wet biotopes of the park are also the refuge for boreal species like: Chrysomela cuprea (collected in 2005), Hydrothassa marginella, Galerucella grisescens and Phyllotreta flexuosa. The occurrence of those stenotopic species emphasized the high preservation degree of wet biotopes of the Kozłowiecki Landscape Park, and consequently confirmed the presence of favourable conditions for their development in the investigated area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stopień zachowania biotopów wilgotnych Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego w opar­ciu o bioróżnorodność stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae)
stonkowate, Chrysomelidae, zbiorowiska roślinne, Kozłowiecki Park Krajobrazowy
W roku 2004 i 2005 na obszarze Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego dokonywano odłowów chrząszczy stonkowatych na 7 stanowiskach wyznaczonych w zbiorowiskach o wysokiej wilgotności (olsowych, szuwarowych, łąk wilgotnych oraz torfowisk przejściowych i niskich). Najwięcej gatunków zasiedlało zbiorowiska szuwarowe (33), mniej torfowiska przejściowe i niskie oraz wilgotne łąki (odpowiednio 23 i 20), a najmniej zbiorowiska olsowe (15). Zgrupowania stonkowatych badanych zbiorowisk były zdominowane przez gatunki hydro-, higro- i mezohigrofilne, które są biowskaźnikami stopnia zachowania tego typu siedlisk. Najwyższy udział tych gatunków cechował zbiorowiska szuwarowe (66,67%), niższy torfowiska przejściowe i niskie oraz olsy (odpowiednio 47,83 i 46,67%), a najniższy wilgotne łąki (40%). Wykazywały one również wysoką wierność w stosunku do określonego typu zbiorowiska roślinnego. Zbiorowiska wilgotne parku stanowią refugium dla kilku stenotopowych gatunków borealnych, takich jak: Chrysomela cuprea (odłowiona w roku 2005), Hydrothassa marginella, Galerucella grisescens i Phyllotreta flexuosa. Ich obecność podkreśla znaczny stopień naturalności biotopów wilgotnych Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, i tym samym potwierdza występowanie korzystnych warunków dla ich rozwoju na badanym obszarze.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top