RESEARCH PAPER
Effect of long-term use of apple orchard on selected chemical properties of soils developed from silts
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Zakład Nauk o Środowisku Glebowym, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
 
 
Final revision date: 2018-11-30
 
 
Acceptance date: 2018-12-03
 
 
Publication date: 2018-12-12
 
 
Corresponding author
Sławomir Ligęza   

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Zakład Nauk o Środowisku Glebowym, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Leszczyńskiego 7, 20-069, Lublin, Polska
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(4), 437-448
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of the study was to analyse selected chemical properties of soils that have been in perennial orchard use. Four at least 20-year-old apple orchards were chosen for the investigation. Soils samples of chernozem, two luvisols and fluvisol developed from loess and silts were collected from the herbicide strips, from the depth of 0-10 cm, 10-20 cm and > 35 cm. Following analyses were performed: pH in water and 1M KCl, hydrolytic acidity (Hh), sum of basic cations (S), total sorption capacity (T), share of basic cations in sorption complex (V) calculated on the basis of Hh, S and T measurements, organic carbon (Corg), total nitrogen (Ntot), available forms of phosphorus (P), potassium (K) and magnesium (Mg). The silty soils remaining under perennial use of orchards differed in terms of a majority of the analysed chemical properties. Some differences resulted from the type of parent material and typology of the studied soils, others were the result of human activity. Only the chernozem did not show strong acidification. The other soils should be limed. The content of available forms of P, K and Mg might depend on fertilisation, while Corg and Ntot were typical for the analysed soils. Significant differences between the objects showed a random character and mainly concerned sorption properties, while the level of investigated elements resulted from human activity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wieloletniego użytkowania sadu jabłoniowego na wybrane właściwości chemiczne gleb wytworzonych z pyłów
gleby pyłowe, sad jabłoniowy, właściwości chemiczne
Celem pracy była analiza wybranych właściwości chemicznych gleb, które pozostawały w wieloletnim użytkowaniu sadowniczym. Do badań wybrano cztery przynajmniej 20-letnie sady jabłoniowe. Z pasów herbicydowych, z głębokości 0-10 cm, 10-20 cm i > 35 cm, pobrano próbki gleb wytworzonych z pyłów ilastych i gliniastych: czarnoziemu (pyi), dwóch gleb płowych (pyi i pyg) oraz mady (pyg). Wykonano oznaczenia odczynu gleby pH w H2O i w 1,0 mol·dm–3 KCl, kwasowości hydrolitycznej (Hh), sumy kationów zasadowych (S) i całkowitej pojemności sorpcyjnej (T), obliczono wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym (V), zawartości węgla organicznego (Corg), zawartości azotu ogólnego (Nog), zawartości przyswajalnych form: fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg). Badane gleby pyłowe pozostające pod wieloletnim, intensywnym użytkowaniem sadowniczym różniły się pod względem większości analizowanych właściwości chemicznych. Niektóre różnice wynikały z rodzaju materiału macierzystego i typologii badanych gleb, inne były efektem działalności człowieka. Tylko czarnoziem nie wykazywał silnego zakwaszenia. Pozostałe gleby powinny być poddane wapnowaniu. Zawartości przyswajalnych form P, K i Mg zależały od nawożenia, natomiast Corg i Nog były typowe dla analizowanych gleb. Istotne różnice między obiektami wykazywały charakter losowy i dotyczyły przede wszystkim właściwości sorpcyjnych, natomiast poziom zawartości analizowanych pierwiastków wynikał prawdopodobnie z działalności człowieka.
 
REFERENCES (33)
1.
Bielińska E.J., Głowacka A., 2004. Zawartość mineralnych form azotu w glebie sadu jabłoniowego w zależności od metody jej pielęgnacji. Acta Sci. Pol., Hort. Cul., 3(2), 131-145.
 
2.
Bielińska E.J., Lipecki J., Krawiec P., Ligęza S., Gostkowska K., 2004. Relacje między aktywnością enzymatyczną gleby a plonowaniem drzew wiśni zależnie od metody pielęgnacji gleby. Rocz. Glebozn., 55(1), 69-76.
 
3.
Dolega E.K., Link H., 1998. Fruit quality in relation to fertigation of apple trees. Acta Hort., 466, 109-114, doi:10.17660/ActaHortic.1998.466.18.
 
4.
Domagała-Świątkiewicz I. 2005. Application of extraction with 0.03 M CH3COOH as the universal method in orchard soil analysis. Folia Horticulturae Ann., 17(2), 129-140.
 
5.
Filipczak J., Olszewski T. 2005. Różne spojrzenia na nawożenie azotem sadów jabłoniowych. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac., 13, 5-15.
 
6.
Gloger J.D., Reganold J.P., Andrews P.K., 2000. Systematic methods for rating conventional, organic, and integrated apple orchards in Washington State. Agricult. Ecosyst. Environ., 80, 25-49.
 
7.
Hołubowicz-Kliza G., 2006., Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa Nr 128. Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy.
 
8.
Hoyt P.B., Henning F.M.A., 1982. Soil acidification by fertilizers and longevity of lime applications in the Peace River Region. Can. J. Soil Sci., 62(2), 155-163, doi:10.4141/cjss82-017.
 
9.
Jarociński B.Z. 2005. Ocena zasobności gleb użytkowanych sadowniczo w niezbędne składniki mineralne. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac., 13, 17-28.
 
10.
Kern E., Popiołek E. (Red.), 1990. Województwo lubelskie. Mapa glebowo-rolnicza. IUNG.
 
11.
Kondracki J., 2001. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 
12.
Kopytko P., Karpenko V. Yakovenko R., Mostoviak I. 2017. Soil Fertility and productivity of apple orchard under a long-term use of different fertilizer systems. Agron. Res., 15(2), 444-455.
 
13.
Kozanecka T., Kępka M., 1996. Wpływ czynników agro-ekologicznych na właściwości fizyczne gleby w sadzie jabłoniowym. Rocz. Glebozn., 47 supl., 23-30.
 
14.
Kuś J., 2016. Wpływ glebowej materii organicznej na gospodarkę wodną gleby. W: Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie. (Red. W. Dembek, J. Kuś., M. Wiatkowski, G. Żurek). Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 195-212.
 
15.
Ligęza S. 2016. Zmienność współczesnych mad puławskiego odcinka Wisły. Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zeszyt 385. Wyd. UP w Lublinie.
 
16.
Makosz E., 2015. Trzecia rewolucja w produkcji i dystrybucji jabłek w naszym kraju. Konferencja Sadownicza, Lublin 21 marzec 2015, 9-20.
 
17.
Mika A., 1995. Nowoczesny sad karłowy. Hortpress, Warszawa.
 
18.
Mika A., 2010. Sad dochodowy. Hortpress, Warszawa.
 
19.
Nurzyński J., 2002. Nawożenie roślin ogrodniczych. AR Lublin.
 
20.
Pranagal J., 2011. Stan fizyczny wybranych gleb pyłowych Lubelszczyzny. Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zeszyt 353. Wyd. UP w Lublinie.
 
21.
Pranagal J., Konopiński M., Czernyszewicz E. 2017. Effect of long-term use of apple orchard on selected features of physical quality of soil. Acta Agroph., 24(2), 289-299.
 
22.
PTG (Polskie Towarzystwo Gleboznawcze), 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Rocz. Glebozn., 60(2), 5-16.
 
23.
PTG (Polskie Towarzystwo Gleboznawcze), 2011. Systematyka gleb Polski. Rocz. Glebozn., 62(3), 1-193.
 
24.
Sadowski A., Nurzyski J., Pacholak E., Smolarz K., 1990. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. II. Zasady, liczby graniczne i dawki nawożenia. Instrukcja Upowszechnieniowa Nr 3. SGGW, Warszawa.
 
25.
Shear C.B., 1980. Interaction of nutrition and environment on mineral composition of fruits. W: Mineral nutrition of fruit trees. (Red. D. Atkinson, J.E. Jackson, R.O. Sharples, M.W. Waller). Butterworth, London, 41-50.
 
26.
Sobiczewski P. (red.), 2017. Metodyka integrowanej ochrony jabłoni (materiały dla doradców). Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.
 
27.
Strzemski M., 1973. Przydatność rolnicza gleb Polski. PWRiL, Warszawa.
 
28.
Sud R.G., Rajendra P., Manoj B., 1995. Effect of weather conditions on concentration of calcium, manganese, zinc, copper and iron in Greek tea (Camelia sinensis L.) leaves of north western India. J. Sci. Food Agric., 67, 341-346, doi:10.1002/jsfa.2740670311.
 
29.
Szwedo J., Lipecki J., 1994. Wpływ nawożenia mineralnego na niektóre wskaźniki jakości i zdolności przechowalniczej jabłek. Annales UMCS Sec. EEE, 2(4), 25-32.
 
30.
Turski R., Słowińska-Jurkiewicz A., 1994. Gleby wytworzone z lessów. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 
31.
Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 1993. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Gleby. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 
32.
Van Dick S.J.E., van Asch T.W.J., 2002. Compaction of loamy soils due to tractor traffic in vineyards and orchards and its effect on infiltration in Southern France. Soil Tillage Res., 63, 141-153, doi:10.1016/S0167-1987(01)00237-9.
 
33.
Wójcik P., 2013. Zrównoważone nawożenie i wapnowanie. W: Metodyka integrowanej ochrony jabłoni. (Red. P. Sobieszewski). Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 11-14.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top