RESEARCH PAPER
Physical condition of the rendzina in various cultivation systems
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-18
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 247-257
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this paper was to describe the reaction of the soil, a chernozemic mixed rendzina, when the no ploughing cultivation was applied to it, as well as the direct sowing. The soil reaction was described in comparison to the physical condition of the soil, based on the results of its water and air properties. The following soil properties were determined: bulk density, total porosity, actual air capacity and the field air capacity, actual air permeability and the field air permeability, actual moisture, field water capacity, productive water retention and unavailable water retention to the plants. Basing on the experiments, which had been carried out, no essential differences were found as for the values of the analysed properties, resulting from the simplified cultivation method. It would be also difficult to point the best cultivation system suitable for the given rendzina, for during the time the experiments had been going on, both worsening and bettering of some of the soil properties was observed. There is, however, no indication of an optimum cultivation system. In consequence, there is a practical possibility to replace the classical cultivation with the no ploughing cultivation method or a direct sewing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan fizyczny rędziny w różnych systemach uprawy
systemy uprawy, stan fizyczny gleby
Celem opracowania było przedstawienie reakcji gleby, rędziny mieszanej czarnoziemnej wytworzonej z opoki kredowej, na zastosowanie uprawy bezorkowej i siewu bez pośredniego, w porównaniu do uprawy klasycznej- płużnej. Reakcje te opisano w odniesieniu do stanu fizycznego gleby na podstawie wyników analiz wodno-powietrznych właściwości. Oznaczono następujące właściwości gleby: gęstość, porowatość ogólną, aktualną i polową pojemność po wietrzną, aktualną i polową przepuszczalność powietrzną, wilgotność aktualną, polową pojemność wodną, retencję wody produkcyjnej i niedostępnej dla roślin. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach analizowanych cech wynikających z uproszczeń uprawowych. Trudno też wskazać najlepszy system uprawy dla badanej rędziny, gdyż w okresie prowadzenia eksperymentu obserwowano, zarówno pogorszenie, jak i poprawę niektórych j ej cech fizycznych. Brak natomiast wskazania na optymalny sposób uprawy daje praktyczną możliwość, szczególnie cenną w sytuacjach incydentalnych, zastąpienia uprawy klasycznej – płużnej uprawą bezorkową lub siewem bezpośrednim.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top