RESEARCH PAPER
The influence of temperature on soil dielectric permittivity and the TDR determined soil moisture
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
Publication date: 2020-04-30
 
Acta Agroph. 1999, (22), 163–172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the influence of temperature on the soil dielectric constant and on the error of soil moisture determined by reflectometric (TDR) method. The measurements were performed in laboratory conditions on the samples of sand, silt and clay soils, as well as in field conditions on saturated pit soil. It was found that the temperature influences the soil dielectric constant and consequently the soil moisture values determined by reflectometric method. This influence depends on soil moisture and type. The correction of soil moisture readout from the TDR meter may significantly decrease the error of soil moisture determination. In extremal conditions, i.e. for saturated sand soil this error reaching 7% must be corrected. The temperature correction formulae of TDR determined soil moisture and the effect of its application were presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru jej wilgotności objętościowej
reflektometria czasowa, TDR, przenikalność dielektryczna, wilgotność objętościowa gleby
Rozważano wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby oraz na powiązany z nim błąd pomiaru wilgotności objętościowej gleby oznaczony metodą reflektometryczną. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na próbkach gleby piaszczystej, pylastej i ilastej oraz w warunkach polowych na nasyconej wodą glebie torfowej. Stwierdzono, że wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby, a więc również na reflektometryczny pomiar wilgotności gleby, jest zależny zarówno od wilgotności jak i uziarnienia (gatunku) gleby. To, czy wpływ temperatury powinien być uwzględniony i korygowany, zależy od wymaganej dokładności pomiarów. W ekstremalnych warunkach, tzn. dla nasyconej gleby piaszczystej, ten błąd jest na tyle duży, że powinien być uwzględniony. W oparciu o trójfazowy model gleby zaproponowano korektę wpływu temperatury na odczyt miernika TDR wilgotności objętościowej gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125